ariana

ariana

Sunday, May 11, 2014

:مقام مادر

عبدالو کیل کوچی
مادرم ، موجود  بی همتای من
 گوهر  پاکیزه ی   یکتای  من
ای گرامی تر زخورشید جهان
ای فروغت بر تر ازدنیای من
 

 قلب  تو   آیینه   دار   آسمان
مهر تو  پوینده  در رگهای من
جا یگا هت  بر فراز  کهکشان
ای  فرشته رو شنایی های من
گر خدا  از نیستی هستم  نمود
ازتو هستی یافت هستیهای من
منظرت سر چشمه  آب حیات
در  بساط  زندگی  آوای   من
حرف  اول  را  زتو آمو ختم
تا زبان شد مظهر  گویای من
اولین  آموزگار   من  تو  یی
ای مظاهیر ی تفکر های  من
رسم  قربانی   بمن  آمو ختی
راه  تو اند یشهء   پویای  من
جنبش عالمهمه بردست  تست 
هم  تویی آرامش غمهای  من
جنت اندر زیر پای مادرا ست
خاک  پایش  جنت ماوای  من
نام  مادر   زنده  و جاوید  باد
مادرم  با  میهن  زیبا ی   من
 
 
 
 
 
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.