ariana

ariana

Sunday, April 27, 2014

گــاو پیــر خــواب کنجــاره مــی بیــند

ســتار ســیرت برای نجــات دیمــوکــراســی و انتخــابات کشــور احتیــاطــاً مــرده شــوی و قــبر کــن هــم با خــود آورده اســت
 حکایت می کنند که اربابی روزی برای تدارک یک مهمانی نوکرش را در بازار شهر برای خرید سودا منجمله تیل چراغ فرستاد
نوکر بیچاره که شام خسته و زله از تهیه سودا به منزل بازگشت تازه متوجه شد که فتیله چراغ هم تمام شده و مجبور مهمانان در نور شمع به صرف غذا پرداختند
 
 گرچه نوکر بیچاره درین کار تقصیری نداشت و همه چیز های را که ارباب لست داده بود او دقیق تهیه کرده بود ولی ارباب او را با آنهم مورد تنبه و سرزنش قرار داده و گفت که او باید همیشه در کار ها پیش بین بوده و حالت احیانی وقایع را نیز در نظر می داشت و احتیاطاً فتیله هم برای چراغ می خرید
 
از قضا چندی بعد ارباب شدید مریض شد و نوکرش را دنبال یک طبیب در شهر فرستاد و نوکر هم نصایح گهر بار ارباب را در گوش داشته و بر علاوه طبیب یک مرده شوی و یک قبرکن هم با خود بیاورد. ارباب از دیدن آن دو نفر دیگر در تعجب شده و از نوکرش خوهان شرح قضیه گردید.نوکر گفت : ارباب گرامی نصایح گرانبهای جناب شما راهنمای زندگی من است و اگر من بدان عمل نکنم مرتکب گناه بزرگ خواهم شد ، شاید بعلت مریضی که عاید حال مبارک تان گردیده فراموش تان شده که چندی قبل بمن نصیحت فرمودید که من باید در کار ها پیش بین باشم و حالت احیانی وقایع را نیز در نظر داشته باشم ازین رو من نیز بر علاه طبیب احتیاطاً مرده شوی و قبر کن هم با خود آوردم که اگر خدای نا خواسته طبیب در کارش توفیق لازم نصیبش نگشت در مراسم کفن و دفن ارباب گرانقدر تعلل و تعویقی پیش نیاید.
 
جناب ستار سیرت نیز که عمر عزیزش را در نوکری بابای ملت و چاکری خادمان حرمین شرفین سپری کرده و همیش گوش به فرمان بادران وهابی اش داشته و اگر آنها خوردن بادنجان رومی را حرام و گوشت جن را حلال اعلام کردند جناب سیرت نیز نکاح طفل چارساله را حلال و پروسه انتخابات افغانستان را حرام و خلاف شرع اسلام اعلام فرموده و برای کفن و دفن آن مرده شوی و قبرکن با خود به کشور برده و در مراسم فاتحه آن از برادران دینی اش جناب گلب الدین راکتیار، امیر القاتلین ملا محمد عمر سنگساری ، امیر الانتحاری مولوی حقانی و طلاب کرام دعوت بعمل آورده اند.
 
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی
 
 
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.