ariana

ariana

Wednesday, November 6, 2013

مختصرسوانح محترمه سلیمه جان اکرم

صالحه یوسفی
محترمه سلیمه اکرم در سال 1936در گزر باغبان کوچه شهر کابل بدنیا آمده و در مهد فامیل حکمت پرورش یافت .در سال 1942 در مکتب اندرابی واقع جاده اندرابی شامل گردید و بعد از سه سال  تا ختم بکلوریا  در لیسه ملالی تعلیمات را ادامه داد .

در سال 1953 شامل فاکولته سیانس دانشگاه کابل گردید و در سال 1957 دیپلوم لیسانس را در ریاضی  و فزیک حاصل نمود .در جریان تحصیل در موسسه نسوان کابل برای آموزش کلان سالان  مضمون ریاضی را نیز تدریس می کرد.
بعد از ختم فاکولته بحیث معلم ریاضیات در لیسه زرغونه کابل مقرر گردید  و مدت چهار سال  آنجا ایفای وظیفه نمود .در جریان این وظیفه در سال 1959 با  دوکتور حمایت الله اکرم ازدواج نمود.
در سال 1961 در لیسه رابعه بلخی تبدیل  و در آنجا نیز تدریس مضامین الجبر و هندسه را در صنوف دهم ،یازده هم  به عهده داشت.
در سال 1964 با مصرف وزارت معارف جهت تحصیلات  مزید به فرانسه آمد که اولا لسا ن  فرانسوی را از فاکولته ادبیات ستراسبورگ دیپلوم حاصل نمود و بعدا در انستیتوت ریاضیات مربوط یونورسیتی لوی پاستور تحصیل را ادامه داد و تصادیق لازم را حاصل نمود و در ختم تحصیل بعد از چهار سال  به وطن مراجعه  و وظیفه معلمی خود را در لیسه رابعه بلخی تعقیب نمود و در سال 1969 مدال پوهنه را حایز  گردید .
در سال 1971 با داشتن بورس تعلیمی حکومت فرانسه برای دومین بار به ستراسبورگ آمد  و در انستیتوت فوق الذکر پیشرفت های ریاضی مودرن را آموخت و تصادیق مختلف را بدست آورد و در ختم سال 1974 بوطن مراجعه  و وظیفه اش را در لیسه رابعه بلخی ادامه داد تا اینکه مانند همه وطن عزیزش را  ترک و به حیث پناه گزین سیاسی به فرانسه آمد  و باز  هم در شهر ستراسبورگ با فامیل یکجاه اقامت گزید.محترمه سلیمه اکرم در سال 2000 به زیارت بیت اله  شریف مشرف گردیدو حج فرض را بجا آورد .موصوفه دارای سه فرزند می باشد که هر سه نفر تحصیلات عالی را در یونیورسیتی های ستراسبورگ  به پایان رسانیده اند .دختر اولی او روشانه داکتر و جراح دندان ،دومی او زرینه در سرویس القاح و بار آوری خانم ها  در یکی از شفاخانه های ستراسبورگ و سومی او حسینه  در سرویس تحقیقات و پیش برد تجارت در دستگاه تامسن در شهر رن فرانسه  مشغول وظیفه می باشند --