ariana

ariana

Sunday, October 6, 2013

:بانوان نامزد درریاست جمهوری ومعاون دوم

خواننده گان گرانقدر به اطلاع تان رسانیده می شود که :
نامزدان ریاست جمهوری نظربه دوره های پیش نسبتا" تقلیل یافته وشمارشان به 27 تن رسیده است. ازجمله آنها:

بانوخدیجه عزیزی نامزد ریاست جمهوری و بانوتورپیکی عزیزی، بانوشیما عصمتی، بانوسوسن حاجتی، بانوحبیبه سرابی و بانوکاظمیه سادات محقق نامزدان معاونین دوم برگزیده شده اند.


                                  معلومات بیشتربعدا" خدمت تان ارائه خواهد شد.