ariana

ariana

Saturday, October 12, 2013

دامادی عروس خود را در تانک تیل گذاشت

ماجرا ازاین قرار بود که داماد برای موادسوخت و خرید غذا و نوشیدنی در یک تانک تیل توقف کرد و عروس در سیت عقب خودرو خواب بود. در حالی که داماد مصروف خریداری بود، عروس از خواب بیدار شد و به دستشویی رفت. در این هنگام داماد که تصور نمی کرد که همسرش از موترپیاده شده باشد، به سمت موتر برگشت و بدون آنکه به سیت عقب نگاه کند، حرکت کرد و از تانک تیل خارج شد 

 
 
عروس که همزمان، از دستشویی خارج شده بود، به دنبال موتر دوید و ضمن فریاد زدن، با دست به داماد اشاره می کرد که نگه دارد، اما این کار فایده ای نداشت. البته او خوش شانس بود، چرا که یک خانواده را در تانک تیل یافت که شاهدی ماجرا بودند و به سرعت عروس بیچاره را سوار موترخودکردند تا او را به داماد برسانند.
موتر دوم نزدیک موترداماد رسید و  راننده با اشاره از داماد خواست که توقف کند، اما داماد که ترسیده بود، به جای توقف به سرعتش افزود. او حتا با پلیس تماس گرفت و اطلاع داد که یک موتر تعقیبش می کند و جانشان در خطر است!
پس از آن، پلیس جاده ، حامل عروس و خانواده آلمانی و همچنین موتر داماد را متوقف کرد. ماموران پلیس از وجود یک مرد مسن و خانواده اش در موتر دوم شگفت زده شدند، وقتی از آنان درباره تعقیب داماد پرسیدند، عروس از موتردوم پیاده شد و داماد حیرت زده تازه فهمید که بی توجهی او چه دردسری درست کرده است. ایریکا