ariana

ariana

Friday, August 9, 2013

به پیشوازسرده محترمه سعیده (عنقا)

 
ارسالی: احمد سعیدی

زعـنـقـاهــر کــــــــه نـامـــــی را شـنـیــــده        ولـــی در چـشـم ســر هـــرگــز نــدیـــــده
کسـی گـوید کـــه از عنقـا اثــــــر نـیـــسـت        کسـی گوید کـــه از عـنـقـا خـبــر نـیســت
 کسـی گـوید کـه عنقــا مــــرغ بـخـت اسـت        کسـی گوید کـه رمـز بخـت و تـخـت اسـت

کسـی گـویـد کـــه عنقـا مـرغ پـاک اســت         کسی گوید  نـه او از جنس خـــاک اسـت

کسـی گـویـــد کـــه پروازش بلــند اســــت         نــه انـــدر آب دانـــــه در کـمـنـــد اســــت

کسـی گـویــد کـه عـــالـی هـمـت اســت او        کسـی گــویــد ســراپــا جــرئــت اســت او

کسـی گـویـد کـه بـاشـد شـــاه مــــرغـــان         کســـی گـویـــد کــه باشـد شـــاه شـاهــان

کسی گــوید که نــام است و نشان نیســت         کسی گـوید که چـون او در جهـان نیسـت

ولـی عنقـای مـا زیـن هـــا فـزون اســـت         نمی گنجــد بـوصـف از حـد بـــرون اســت

بـیـــا بـشـنــو بـبـیـــن عـنــقــای مـــــــارا         بـلـنــد پـــرواز بــــــی هـمـتـای مــــــــارا

صـفیـر شعــر او جـــولان گــرفــتـــــــــه          مـقــامـش عـــرشـه کـیــوان گـرفـتــــــــه

کـه صـیـتـش از فـلـک بـر تـر گـــرفـتــه          زمـیـن آسـمـــان در بـــــر گــرفـتـــــــــــه

بـه علــم و مـعـــرفــت معــروف گشتـــه         به مفـتـی شــهـرهّ و مـــوصــوف گشتــــه

بـه شعـر و شاعــری تلمـیـذ بـاب اســـت         بحمـدالله کـــه شعـرش جـمـلـه نــاب اسـت

بـه تسـخـیر معـــانـی پـر گشـــود اســـت         بنـازک هـــای شـعـری در غـنــود اســـت

ز گــوهــــر هــای دانــش نـظـــــم  دارد          بـحمــــد و نــعــت شـــیـریــن بــــــزم دارد

زاشــعـــارش فـــــرستـــــــــاده( بـنـادم)          بمـن افــــزوده  مـنـت را مـــــــــــــــــداوم

عـجـــب اشـــعـار خــــوب و نـغــــز دارد         چــــو خـنـــدان پســتۀ پـــر مـغـــــــز دارد

اگــر ملــک هــری مـحـجـوبــــــــه دارد         چـــو(عنـقــا)غـــور  صـــد مســتوره دارد

بیا(مســـتوره)  بیـــن  دخــت گــــرامــت         گــــرامـی دخـتـری   شـیـرین کـلام مـــــت

بیــا( مهجــوره) بـیـن (عـنـقـا)خــــود را         سـتــــوده  دخـــتـر دانـــــای  خـــــــــود را

بـه(عـنـفا)افــتخـار غــــور بـــاشــــــــد          ز شــعـرش خـانــه هـــا پر نــوربـــــاشـــد

بــود مهــجــوره بـا حیــران دلـبـنــــــــد          ز(حـیــران)بـــرده ارث شــعــر چـون قـنـد

تـرا حـرمـت نهــم چـون مـادر مـــــــن          پــــذیـرا شــو سـلامــم خـــواهــــر مـــــــن

سـلامــم کـن قـبـول(عـنــقا)دانــــــــــــا          تـــرا بـاشــد خــــدا  حافــــظ  بهـــــر جـــــا

تـوئی خواهر(بنادم)از دل جان

بـا سـتشهاد آن معـبودرحمـن