ariana

ariana

Saturday, August 17, 2013

: برگزاری نخستین کنفرانس فمینیستی بین‌المللی دربرازیل

برای نخستین بار کنفرانس بین‌المللی فمینیستی «مارش جهانی زنان» در برزیل برگزار می شود. در این همایش که با شعار محوری «فمینیسم در حرکت، برای تغییر جهان» از تاریخ  25 تا 31 اوت  در سائوُ پائولوُ برگزارمی گردد.
 

 
 
 
 
 
انتظار می‌رود 1600 شرکت کننده از 5 قاره و 18 ایالت از 26 ایالت برزیل حضور داشته باشند.
به گزارش سایت آمریکای 21، مارش جهانی زنان تشکلی فراگیر از گروه‌ها و سازمان های فمینیستی در جهان است. این اتحاد در سال 2000 در جریان یک کارزار بین المللی علیه فقر زنانه و خشونت جنسی پایه گذاری شد. در این کارزار بیش از 5000 گروه زنان از 159 کشور شرکت کرده و با گرد آوری 5 میلیون امضا پای سندی با 17 خواست آن را به سازمان ملل دادند.
از آن زمان بطور مرتب همایش ها و جنبش هایی بین‌المللی برگزار می شوند. آن‌ها خود را «بخشی از جنبش مقاومت علیه نظام سرمایه داری، استعمارگری و پدرسالاری می‌دانند و می کوشند با تکامل و ارائه آلترناتیوی بر مبنای خود مختاری و حق تعیین سرنوشت خود، جهان بهتری برای ملت‌ها و زنان بسازند».
در کنفرانس یک هفته‌ای سائو پائولو قرار است که انتقاد فمینیستی به جامعه مورد بحث قرار گرفته و جایگزین های برای سازمان اجتماعی کاپیتالیستی و سکسیستی مورد بحث قرار گیرند. در روز پایانی کنفرانس تظاهراتی انجام خواهد گرفت که انتظار می رود بیش از 10 هزار نفر در آن شرکت کنند. شهرزاد