ariana

ariana

Saturday, August 10, 2013

شورای آخوند های افغانستان کنسرت بانورخسارمسکان رالغونمود

نجیب الله نصیح - کابل
یک برنامه کنسرت که قرار بود توسط شماری از آواز خوانان جوان در روز عید برگزار شود، به سبب اعتراض شماری از روحانیون عضو شورای علمای افغانستان متوقف شد.
رضا رضایی از شرکت کنندگان برنامه ستاره افغان بود که از سوی تلویزیون طلوع اجرا می شود
در این برنامه قرار بود که رضا رضایی، عظیم رضایی، خانم رخسار مسکان آواز بخوانند و شریف وطن دوست برنامه طنزی اجرا کند.
یک تهیه کننده و از حامیان مالی این کنسرت که خواست نامش در خبر گرفته نشود به خبرگزاری بخدی گفت که شماری از علمای حوزه سیزده در غرب کابل درست یک روز قبل از عید با برگزاری برنامه مخالفت کردند.
او گفت: "آقایان یوسفی و رضوانی از علمای حوزه سیزدهم شهر کابل، نخست با حضور خانم رخسار مسکان مخالف بودند اما پس از این که این خانم حاضر شد برنامه اجرا نکند، سپس با اجرایی تمامی کنسرت مخالفت کردند."
به گفته این تهیه کننده، قرار بود پس از کنار رفتن خانم رخسار، کنسرت را فقط آواز خوانان پسر اجرا کنند اما او می گوید که هنوز نمی داند که چرا شورای علما با این کار نیز مخالفت کردند.
او می گوید که برای امنیت جان آواز خوانان، مسئولان برگزار کننده به ناجار مواقفت کردند که از برگزاری کنسرت خودداری کنند.
تقابل با ارزش های دینی؟
پیش از این نیز، برخی از علما در کابل و هرات با برگزاری کنسرت مخالفت کردند و این کنسرت ها یا برگزار نشد و یاهم در جریان اجرای برنامه از سوی علما مورد تحریم قرار گرفت و منحل شد.
با این حال، شریف وطن دوست، طنز پرداز که قرار بود در برنامه روز های عید همراه با آواز خوانان جوان برنامه اجرا کند می گوید که شورای علما با آنها برخورد دوگانه داشته است.

آقای وطن دوست به خبرگزاری بخدی گفت: "شورای علما فقط کنسرت رضا رضایی را لغو کردند در حالیکه همزمان دو کنسرت دیگر نیز در غرب کابل برگزار شد و این شورا واکنشی نشان نداده است."
به گفته وطن دوست، حوزه سیزدهم امنیتی پولیس نیز در جریان این موضوع قرار گرفته و ظاهرا، آمرحوزه به برگزار کنندکان کنسرت گفته است که به دستورات علما احترام دارد.
یوسف هاشمی آمر حوزه سیزدهم شهر کابل اما می گوید که او در جریان این موضوع قرار ندارد.
آقای هاشمی به خبرگزاری بخدی گفت: "کسی نه مکتوب برگزاری کنسرت را به ما آورده و نه کسی از لغو کنسرت با ما صحبت کرده است."
به گفته هاشمی، پولیس وظیفه تامین امنیت شهروندان را دارد و در صورت که کنسرت به شکل قانونی برگزاری شود، پولیس امنیت آن راتامین می کند.
در همین حال، برگزارکننده کنسرت نیز پذیرفت که آنها برای اجرایی کنسرت جواز نداشتند.
او گفت: "قرار بود که این برنامه در روزهای عید برگزار شود و به دلیل اینکه رضا رضایی یک آواز خوان مشهوراست فکر کردیم نیاز به دریافت مجوز نمی رود."
تحریک مردم علیه آواز خوانان
با این حال، او می گوید که حداقل شش هزار دالر هزینه این برنامه شده است و به گفته او حالا نمی داند که این پول را کی به آنها پرداخت خواهد کرد.
او افزود که برخی از علما در نماز جمعه مردم را تحریک کردند که به محل برگزاری کنسرت حمله کنند.
این تهیه کننده گفت: "قرار بود که مردم علیه این کنسرت تظاهرات کنند و حتی قرار بود که به محل برگزاری کنسرت حمله کنند." بخدی