ariana

ariana

Thursday, August 1, 2013

زن افغان هنوزهم درحقارت نابجا به عنوان دین ومذهب بسرمی‌برد

صالحه رشیدی
وقتی حقوق انسان مطرح می‌شود معامله گران بنیاد گر و ملا های تندور و مذهبی تمام سجایا و اعمال نیک را به اسلام و مسلمانان رَجعت میدهند و اسلام را دین کامل و سر تاج ادیان به نمایش گرفته وسیله خوب برای تبلیغ و جلب توجه برای سایر مذاهب می‌شوند
 
 اما بدون توجه به اینکه با تفریق گفتار و اعمال خود ضربه شدید به اصل ریشه دین و مذهب زده در حقیقت اعتماد و باورمندی را ضعیف نموده پذیریش حقیقت و واقعیت ادیان مورد سؤال قرار میدهد ..
تا موقع که حرف از حقوق انسان مطرح است باید مسلمان در قطار انسان‌های اول دنیا قرار بگیرد چون در اسلام برادری ، عدالت ، انصاف ، صداقت ، عزت ،شرافت و امانت داری جز رویات و احادیث است .وقتی حق زن مطرح می‌شود باز زن را از قطار انسان بیرون کرده مظالم را بروی روا داشته و تمام گفتار شان نه بروی احادیث بلکه بر رویات ملا های خود ساخته و پرداختۀ است که تاریکی قرن‌های گذشته را با جبر و روز تحمیل میکنند ، اگر مرد تجاوز کرد و یا آدم کشت و یاهم دزدی کرد نه گناه است و نه شرم و نه هم ننگ و نه حدود شریعی حکم میکند که مجازات شود چون در رس فیصله ها مرد ها که قاضی ، امام ، و کیل گذر و ملک قریه اند قرار دارد باید گناه های شان کتمان گردد ، احیاناًعین اعمال را زن مرتکب شود باید سنگسار،با شلاق و طلاق شوند سر نوشت زن در اسلام بدست ملا ها است که چگونه و چه دستور میدهند و دین اسلام هم حکم میکند که گنهکاران مجازات شوند ایا حکم دین در برابر زن و مرد فرق دارد ؟ در قرآن روایات و احادیث همه به نفع انسان است . مرد تجاوز میکند به خواست خود ازدواج میکند امر نهی دارد و در ضمن بدترین اعمال از وی سر می‌زند
اما جالب می‌شود که در بین مخلوق خدا فرق کرد یکی را به اشرف مخلوقات ارج داد و تاج به سر نهند و دیگری بنام سیاه سر و یا جنس معصوم و مظلوم عرصه زندگی چنان بر وی تنگ کرد که به خود سوزی و خودکشی رو آورد و باز هم حکم دین و مذهب است که خودکشی حرام است ومردار از این دنیا می‌رود آیا گاهی در این رابط توجه شده و احکام دینی مورد تطبیق قرار گرفته که با ظالم چه کرد ؟
حقوق انسان همیشه از طرف مذهب پرستان بی عمل و شهرت طلب مفتخوار پا مال بوده و در طول سده بویژه زن را در موارد مختلف از کار و فعالیت بدور ساخته عرصه زندگی را برای‌شان تنگ و مورد ظلم قرار گرفته‌اند .
پس امام ، و مبلغین دین اسلام کوشش نموده اند تا بین بنده های خداوند (ج)و دین اسلام فاصله ایجاد کرده در حالیکه دین رابط مستقیم بنده با خداوند است و هیچ بندۀ مقرب به خداوند نمی‌تواند خلاف عمل کند . امروز ما شاهد هزار ها جنایت و خیانت بنام اسلام استیم بر علاوه از انتحار و کشتن و دزدی در کشور های اسلامی پامال نمودن حق زن بنام اسلام یک جرم و گناه نابخشنودنی است ، که از جمله ازداوج اجباری محروم نمودن حق میراث و نداشتن حق انتخاب همسر و حق تحصیل و امثال آنها
از طرف جمعیت های تندور بنام اسلام همیشه سیستم‌ها و نظام مورد نقد و محکمه قرار گرفته خلاف برنامه‌های دینی و مذهبی پیش می روند بعد از سال 1371 آغاز و تمثلی از حکومت اسلامی بود زیاترین ضربات را زنان متقبل شدند از تحصیل محروم شدند به زور در قید نکاح قدرتمندان و تفنگ بدستان در آمدند ازآپارتمان ها خود را بزیر انداختند دوازه های وزارت خانه را بروی شان بستند از کار و فعالیت اجتماعی محروم شدند پدیده شوم تجاوزرونق گرفت در بدل پول زن را خریدند و چادر را بنام حجاب رویش افگندند با تحقیر زن را مورد لت و کوب قرار داده از وظایف شان سبک دوش شده
هنوز که هنوز است زنان افغان با حقارت مقابل است
و منحیث نیم نفوس در ذهن‌ها جا ندارد با وجودیکه حضور فریکی زنان پیشتر از مردان بوده ونقش اساسی درزندگی اجتماعی و اقتصادی دارد تمام شیرازه های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و کلتوری ، سیاسی مربوط به حضور زن در جامعه است نباید انکار کرد که این حضور قوی همیشه مورد تعرض و تهدید جامعه مرد سالارو اسلام نما قرار گرفته است