ariana

ariana

Saturday, June 8, 2013

قــومگــرایی در مقــابل وحــدت ملــی


حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی
بالاخــــره ســــرطان خــــبیثه تعصــــب و قــــومگــــرایی وحــــدت ملی نیــــم بنــــد کشــــور را بکام مــــرگ خــــواهــــد برد
               
 
 
 
 

 
 
 
 هویت انسانی در مسیر سیرتکامل جوامع بشری متناسب با وضع تکامل جامعه اشکال مختلف بخود اخیار کرده زمان که انسان در دوران توحش و صید وشکار بسر می برده او بیشتر یک هویت حیوانی داشته تا انسانی و در مراحل بعدی که انسان از توحش مطلق و غار نشینی به زندگی بدوی و قبایلی روی آورده انسان آن زمان هم به خود هویت قومی و قبایلی اختیار کرده است.
 بعد ها آهسته آهسته این جوی و جویچه های قومی و قبایلی به دریای بزرگ ملت سرازیر شده و هویت انسان آن عصر هم دیگر از مرز های قومی و نژادی فراتر رفته و هویت ملی جاگزین هویت قومی و نژادی گردیده است. در کشورهای اروپایی مردم یک قدم دیگر به پیش رفته و تلاش دارند تا مرز های ملی را پشت سر نهاده و همه هویت اروپایی را جاگزین هویت ملی کنند.
 اما متاسفانه در افغانستان در قرن بیست و یکم و دوران انترنت و فیسبوک هنوز هم همان معیار های قومی و نژادی در جامعه به قوت عام و تام حاکم بوده و مردم نتوانسته به هویت ملی دست یابند. در دوران ظاهر شاه وتا قبل از روی کار آمدن مجاهدین و آغاز جنگ های داخلی یک هویت ملی نیمه بندی در کشور وجود داشت که آنهم در اثر فیر راکت های مجاهدین و جهاد خونین بین الاقوام  بکلی پامال گشته نیست و نابود شد.
 حالا زعیم عالیقدر و فرزند صدیق وطن جلالتماب کرزی برای رهایی ملت از چنگال شوم فرهنگ قبیله گرایی و بدویت که ریشه تمام درد و رنج این جامعه در آن نهفته است و جاگزینی هویت ملی بجای هویت قومی از هیچ نوع سعی و تلاش ، قربانی و فداکاری دریغ نورزیده اند. اما افسوس و صد افسوس که دشمنان قسم خورده هویت و وحدت ملی کشور هم از هیچ نوع تخریب و خرابکاری جهت ناکامی این پروسه دست بردار نیستند.
 ایشان با بی شرمی و دیده درایی تمام تلاش های جلالتماب کرزی در راستای جاگزینی هویت ملی بجای هویت قومی را تعبیر سؤ کرده آنرا تحمیل هویت قوم پشتون بر اقوام دیگر و جاگزینی فرهنگ و زبان پشتونها بجای زبان و فرهنگ  فارسی می دانند .
 چه ادعای بی شرمانه و احمقانه ای که اگر دروغ محض نمی بود پس سرود ملی کشور به زبان فارسی ، متن بانک نوت های کشور به زبان فارسی ، متن شناسنامه ، پاسپورت و دیگر مدارک رسمی کشور به زبان فارسی ، مناسب اردوی کشور به زبان فارسی ، سرلوحه ادارات دولتی کشور به زبان فارسی و ده ها موارد دیگر چه مفهومی می تواند داشته باشد !؟
 کلمه افغان هیچ رابطه و قرابت با قوم پشتون ندارد و یک کلمه فارسی یا دری است که معنی آن فغان و ناله و فریاد است چون درین کشورهمیش سرطان خبیثه قومگرایی و نژادپرستی بیداد کرده و ناله و فغان مردم به آسمانها بلند شده لهذا دولتمردان این کشور اینجا را افغانستان نامیده اند.
 محترم کرزی با جاگزینی نام افغان بجای تاجک ، هزاره و اوزبک فقط محو و نابودی کامل هیولای تعصب و قومگرایی را در نظر داشتند ولی زمانیکه مخالفت های تیکه داران اقوم غیر پشتون در برابر نام افغان و افغانستان زیاد شد ایشان با مشورت اعضای کابینه تصمیم بر این گرفتند که برای رفع این معضله نام کشور را از افغانستان به خراسان تغیر دهند. ولی دو روز از اخذ این تصمیم مدبرانه و فداکارانه نگذشته بود که مخالفت های شدیدی از طرف وزارت امور زنان بلند شده و گفته شد که این کمال بی عدالتیست که نام این کشور را خراسان بگذارید مگر این ملک فقط از خراس ها تشکیل شده  هیچ ماکیانی در آن زندگی نمی کند !؟
 بعد از ناکامی در انتخاب نام خراسان محترم کرزی و برادران نام قدیمی و تاریخی آریانا را برای رفع معضله به عنوان نام جدید کشور انتخاب کردند ولی باز هم متاسفانه عمر این انتخاب خیلی کوتاه بوده و فردای آن با اعتراضات شدیدی از طرف احسان الله بیات در داخل کشوروآقای مسکین یار در خارج کشور مواجه گشته و به همان نام قدیمی افغانستان و هویت ملی افغان دوباره بازگشت.
 با تقــــــــــــديم حـــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی