ariana

ariana

Thursday, June 27, 2013

طالـــبان نمـــک حـــرام

حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی 
طـــلاب کـــرام در پی دلالی هـــای متـــواتر کـــرزی بالاخـــره با امـــریکا داخـــل معـــامـــلات دوســـتانه شـــده و خـــدمـــات کـــرزی را فـــرامـــوش کـــردند
 
 
 
 
همه بیاد داریم که یک دهه پیش امريکا برای نابودی تروريزم و طالبان کرزی را چون شاه شجاع به پيش انداخته پر طمطراق با دهل و نغاره به افغانستان لشکر کشيده بود و بارک اوباما در مبارزات تبلیغاتی ریاست جمهوری اش پاکستان را محور شرارت خوانده و حتی از زیر و زبر کردن پاکستان برای نابودی القاعده و تروریسم سخن می گفت.
حالا با گذشت ده سال و ذوب شدن یخ های خشم و غضب روز های اول آهسته آهسته نافش رفته با حریف از در صلح و مدارا پيش آمده از طالب ميانه رو و ملا عمر کراچی رو سخن گفته بجای زیر و زبر کردن پاکستان و نابودی طالبان وحشی در صدد گشایش دفتر سیاسی برای طالبان اهلی در قطر می باشد.
دلیل عمده این تجدید نظر در افکار اوباما پیرامون معضله تروریزم و طالبان نزدیکی او با مشرق زمین و آشنایی اش با هنر مار گیری و چشم بندی در شبه قاره هند بود که او را به این فکر انداخت که بجای اضمحلال و نابودی حشرات مضره و خزند گان و گزند گان زهری چون مار ، گژدم و غندل از آنها جهت استحصال زهر های خطر ناک و سمیات موثر برای نابودی دشمن می توان استفاده کرد.
اما نقش پر رنگ و موفقانه حامد کرزی در میانجیگری میان افعیان زهری طالب و مار گیران کار کشته امریکایی را هرگز نمیتوان نادیده گرفت چون در غیر آن امریکا بجز نابودی فزیکی طالبان با مصارف هنگفت و عوارض جانبی گزینه دیگری نداشت.به همان پیمانه امروز برای کرزی خیلی دردناک و صعب التحمل است که هردو طرف طالب و امریکا بعد از بستن پیمان دوستی و اخوت بین هم خدمات دلالی و میانجیگری های پر برکت کرزی را به یکبارگی فراموش کرده و نمک حرامی و بی پاسی را بجایی رساندند که حتی در جشن افتتاح دفتر طالبان در قطر از وی یادی هم نکردند
با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت