ariana

ariana

Saturday, May 25, 2013

انجمن همبسته ګی زنان افغان در ایندفن روز خجسته مادر را تجلیل نمود

به تاریخ ۱۷ می انجمن همبسته ګی  زنان افغان در شهر ایندوفن واطراف ان  روز خجسته مادررا تجلیل نمود ، در محفل  تعداد کثیری از زنان افغان  شرکت ورزیده و از این روز استقبال نمودند.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
به تاریخ ۱۷ می انجمن همبسته ګی  زنان افغان در شهر ایندوفن واطراف ان  روز خجسته مادررا تجلیل نمود ، در محفل  تعداد کثیری از زنان افغان که دعوت ګردیده بودند شرکت ورزیده ، از این روز استقبال نمودند.
 در ابتدا سیده طلوع مسول انجمن همبسته ګی ضمن اینکه اشتراک کنند ه ګان را خوش امدید ګفته  روز مادر را برا تمامآ مادران افغان و جهان که در قید حیات  اند از صمیم قلب تبریک وتهنیت عرض نموده برایشان سلامتی ، طول عمر وپیروزی ارزو نموده ،   انعده از مادرانی عزیز وګرامی که در این روز در کنار فرزندان  شان نیستند درود فرستاده روحشان را شاد و خا طره های شان را ګرامی پنداشت .
مادران مهربان خواهران ګرامی  دوشیزه ګان  عزیز ! همان طوریکه میګویند
مادر نشانه محبت افریدګار است ، تار وپود مادر را از مهربانی بافته اند ، عشق مادر هدیه بزرګ خداوند  به انسان است ،پس قدر این هدیه  بزرګ را بدانیم .
   روز مادر هر سال یکبار در اکثر کشور های جهان تجلیل میشود  اما این روز مثل روز جهانی زن نیست که در همه جهان در یک روز ۸ مارچ تجلیل شود  . در افغانستان ۲۴ جوزا که مطابق به ۱۴ جون را به عنوان روز جهانی مادر نامګذاری نموده اند 
مسول انجمن همبسته ګی  افزود اننا جاوریس یک زن معلم بعد از مرګ مادرش ، از سال ۱۹۰۸ فعالیت های خود را برای اختصاص یک روز خاص به نام روز مادر شروع کرد ، تا اینکه در سال ۱۹۱۴ با رآی کنګره امریکا روزی به نام روز مادر در سراسر امریکا  جشن ګر فته شود روز مادر به عنوان یک روز ملی به رسمیت شناخته شد .
بیش از ۶۰ کشور دنیا روز یکشنبه دومین هفته ماه می هر سال را به عنوان روز مادر جشن میګرند وکشور های مختلفی نیز تاریخ های دیګری برای ګرامیداشت مقام مادر تعین کرده اند  .
بعد آ دوکتورس  روح افرا نعیم  ضمن تبریکی برای تماما مادران عزیز ګفت تجلیل از روز جهانی مادر توجه  انسان ها را به مسایل جسمی ، روحی وعاطفی  مادران معطوف میسازد . بنابر این رفع نیاز های مادی مادران  از قبیل  غذا ، لباس ، مسکن وتوجه سلامتی جسمی آنان کافی نیست ؛ بلکه  اهمیت دادن به نیاز های معنوی وعاطفی مادران نیز از مسولیت های است که هر انسان باید انها را مورد توجه قرار دهد ،  واز سیده طلوع مسول انجمن همبسته ګی ابراز تشکری کرده که همچون بروګرامها را  برای زنان  سازماندهی وزنان را به دور هم جمع  مینماید   .
بعدآ  شاخچه ګلی زیبا ی میخک که از طرف انجمن همبسته ګی تهیه شده بود برای ۳۵ تن از اشتراک کننده ګان توسط سیده طلوع ، روح افزا نعیم ، ثریا نور وراضیه رسولی  توزیع ګردید . 
 همچنان پیشبردموزیک  را دوشیزه برشکی  که  خودش سازماندهی کرده بود بدوش داشت  که  الی اخیربرنامه اشتراک کننده ګان از شنیدن سروده های مادر اهنګهای زیبا لذت برده وقت خوش را سپری نمودند   . که انجمن همبسته ګی از احساس مسولیت این دوشیزه  ابراز سپاس مینمایید برایش موفقیت وپیروزی ارزو می نمایید .
ناګفته نباید ګذاشت که در این شب پر خاطره اشتراک کننده ګان غذا های لذیز باخود اورده که در جمع همه دوستان نوش جان نموده وقت خوشی سپری نمودند
پروګرام که به ساعت ۵/۳۰ عصر اغاز شده بود به ساعت ۱۲ شب با خوشی کا مل با شور وشعف باآهنګ بسیار زیبا مرحوم احمد ظاهر بنام بنازم قلب پاکت مادری من ، بګردم دور خاکت مادری من خاتمه یافت .