ariana

ariana

Sunday, May 12, 2013

این مقابله است يا معامله با پارلمان
احمد سعیدی 
تقابل تیز و تندی بعضی از اعضای کابینه با مجلس ولسي جرگه و متهم ساختن وکلا را با فساد و کساد که در کشور حکم فرما است

 

                         

 

  
از طرف دیگر اتهام ولسی جرگه به ریاست جمهوری و کابینه آن در مورد نقص قانون اساسي و صد ها دشنام نامه های شرم آور به یک دیگر  به تخته شطرنج شباهت دارد که دوبازی گر بالای یکدانه ببازی نشسته اند,یکی دانه را حذف میکند ودیگری حر کتش را محدود میسازد.به همه حال این تقابل که در نتیجه یک تفاهم بعضي ها شکل گرفته دانه را پیوسته تهدید میکند. یا حذف ویا محدود. در این بازی رئیس جمهور ورئیس پارلمان نمی توانند خود را برایت دهند شما میدانید  بعد از آن که دو نفر از وزرای کابینه هر یک آقای داکتر رهین آقای شهرانی از مجلس رای اعتماد گرفتند کابینه دانست که این ولسی جرگه  را می توان به ارزان ترین قیمت خرید و با الفاظ رکیک و صدها اتهام و تهمت  در جامعه فروخت  این درامه بخصوص بعداز آنكه وزیر مالیه اتهام شراب و قاچاق آرد و دیگر  مواد را به آدرس پارلمان حواله کرد من نیز منحیث یک افغان خجالت کشیدم و شرمنده شدم نمیدانم ولسی جرگه چطور   این تهمت ها ویا حقایق گفته شده  شکل سریال هندی تولسی را  پر داس بیشتر داده تماشاه گران بازار سیاسی را بیشتر ساخته اند. یا گذشت هر روز تشت های از بام به زمین می افتد که خیلی درد آور است آن هم از آدرس کسانی که نماینده مردم و در خانه ملت حضور دارند باور دارم جرئت آقای عمر زاخیوال وزیر مالیه  , نما یندهگان ولسی جرگه بجای رسانده که دیگر بار مسئله حذف وابقائی بعضي از وزراء را هرگز مطرح وبا تکرار  نخواهد کرد گرچه  این سناریوقوه مقننه وقوه إجرائيه  را ظاهرا در مقابل یکدیگر قرار داده  که ضرر اش به ملت می رسد اما تفکر در مورد سرنوشت  مردم به نزد این زمامداران دو پول ارزش ندارد .این مقابله  در حالیست که به استثنائی بازی گران میدان های گندیده سیاست افغانستان هیچکس طرفدار ادامه این بحران وکشمکش نیست  و هر كس ميداند دفاع از ناقضین قانون و دزدان حرفوی در هر مقام و موقف که باشند جرم نا بخشيدني است از طرف دیگر  هركس و هر مقاميكه آتش بی اتفاقی و وحدت شکنی را دامن می زند خائن ملی است  .باور داشته باشید
 کنار گذاشتن ویا ابقای از وزراء بيكاره در كشور هیچ تأثیر مثبت ویا منفی بالای زنده گی عام مردم افغانستان ندارد مردم ديگر بجان آمده اند وبهتر است شما اعضای محترم مجلس   مسئله استیضاح وسلب صلاحیت وزير يا وزراء بپاس پا فشاری های که ظاهری است و شاید اهداف شخصی در آن نهفته باشد کنار بگذارید تا  وضع آشوب زده کنونی و این رسوائی ها که جز لکه ننگ دیگر چیزی نخواهد بود  بفراموشی سپرده شود..سرنوشت مبهم ملت در کشاکش میان ولسي جرگه و حکومت ، به حیثیت سیاسی کشور ومردم  صدمه بزرگ وجبران ناپذیر در سطح ملي و  بین المللی زده است درست است که شما این حقیقت را نمیدانید یا درک آنرا ندارید اما مردم و دنیا میداند  بخصوص در شرائطیکه آنهم در رکاب رئیس دولت و اشاره آن وزرا  هر چيز را مطرح میکنند.  واین موقف گیری حكومت  مشروعیت تمام پروتو کول ها وقراد های حقوقي و بين المللي  را که دولت به امضا نموده و سوگند را که به قانون اساسی خورده زیر سؤال میبرد وحیثیت کشور را ضرب صفر میسازد ديكتاتوري فردي شخص روئیس جمهور  را تقويت مي بخشدشما زیاد شنیده اید که تعدادی زیادی از وزرای کابینه در سیاست خا رجی و داخلی خود  از پالیسی, استراتیژی واکادمیک علمی  صحبت میکند ودست آورد های خود را به چشم مردم می کشند اما از وضعیت داخلی کشور  و مردم  عاطفی صحبت می کنند  من مجبوريت هاي وظيفوي تعدادی از وزرا را  ميدانم حتي بشمول رسوائی ها اما  با جرئت که ازخود در مقابل  بعضي  نا ملایمت ها گاه و بی گاهی در این اواخر  نشان می دهند آنها را مستحق میدانم  اینکه در شرائط کنونی افغانستان سیاست های  کدام نهاد و کدام گروپ مفید ومؤثر از آب بدر میآید قضاوت را به ملت ومردم حواله میکنیم واما آنچه خشم بعضي از وزراء حكومت  ومشاورین آنها را بر انگیخته شاید  أعتماد به نفس آنها باشد این تقابل ها و کشمکش ها که زیاد تر در سر لحاف ملا نصر الدین بوده نه بخاطر ارزش های ملی و میهنی  در میان سیاستمداران وحلقات تصمیم گیر دولت بازار گرم داشته وزیاد بر جسته شده بخصوص بعداز کنفرانس اخیر وزیر مالیه که بعضی از اعضای پارلمان  و اطرافيان شان را بیتاب وتحمل ساخت. از جانب ديگر بدون تردید ولسي جرگه در پی انتقام گیری از حكومت نيستند طوريكه ديده ميشود هدف عمده آنها اگر ظاهر و باطن شان یکی باشد  دفاع از قانون اساسي كشور است كه هر روز  نقص  می شود  از سوي ديگر ولسي جرگه بي علاقه نيست تا  از آدرس خود بگوش حواریون وطرفداران خویش  برساند که ما حافظ قانون و پاسدار ارزش های مردمی هستیم و قانون شكني را بدوش حکومت انداخته  وبه محبوبیت خود درین حلقه بیافزاید ,رئیس جمهور که به خورد کردن ولسي جرگه علاقه زیاد دارد ميكوشد و تلاش دارد  تا جلوی کشت و مات  پارلمان را نگیرد.حال قانون اساسي كشور دانه  است که دو قدرت  يا سه قدرت به آن بازی میکنند یکی آنرا در خانه حذف ودیگری در خانه  تهدید میگذارد.حال که بار دیگر شایعات استفاده جویی اعضای ولسی  جرگه زبان زد عام و خاص است حکومت و  پارلمان بازی را از همان نقطه آغاز کرده اند که هرگز به نفع ملت نیست حالا چه کسی بازنده است
برنده بازی معلوم نیست و اما بازنده بر صدر نشسته است وآن دولت ضعیف شده و رانده شده از پشتباني مردم واگر رئیس جمهور بخواستش که جلوگیری از پیشقدمی ولسي جرگه است مؤفق شود توانسته است وكلاي مردم را دست نشانده استفاده جو  ومتکی بخود بسازد وبه این تر تیب جلوی بلند پروازی های آنها را که زیر شعار مدافع دمو کراسی عدالت  وحقوق بشر صورت میگيرد محدود سازد, نتیجه این بازی بر میگردد به اتهامات که به آدرس ولسی جرگه گفته شده واگر ولسي جرگه از بلند پروازی های قانون گذاری  خود بماند درانصورت هم اطرفیان رئیس جمهور قانع و به مقصود خود رسیده اند واگر ولسي جرگه مقاومت كند  چیزیست که طرفین نسبت به یکد یگر در تحقق آن سبقت می ورزند. حقیقت این است که مردم از پافشاری پارلمان ومقاومت کابینه   در قانون شكني خسته شده اند که روی أغراض شخصی حیثیت کل کشور اين حكومت  را ببازی گرفته است.
در حاليكه افغانستان بیشتر کشور شایعه سازی وشایعه پردازیست. سیاستمداران وقلم بدستان این سر زمین عمر خودرا به حدس وگمان وآرایش وپیرایش فرضیه ها ی مجهول ضایع کرده ومیکنند همان است که قبل از پایان یافتن مشاجره وتقابل اراکین دولت هر روز بالای میز دفاتر از جا نشینی اين حكومت و این پارلمان  صحبت میکنند.که یکی از وضعیت داخلی کشور بر داشت صحی ندارد ودیگر ی از سیاست خارجی بهره کمتر دارد. اما حقيقت اين است كه قانون اساسي منحيث وثيقه ملي كشور طی یازده سال گذشته  نقص شده حكومت در مقابل نقص قانون اساسي از خود بي اعتنائي و بي پروائي نشان ميدهد اين بي تفاوتي مردم افغانستان را به طرف سوق ميدهد كه بعدازين هيچ نوع علاقه به انتخاب كردن و انتخاب شدن نشان ندهند  اعتماد و اعتبار كشور بنام افغانستان در سطح ملي و بين المللي يكبار ديگر پايمال و طوريكه در رشوت اختلاس و ترويج مواد مخدره و بي كفايتي در حكومت داري در جهان در رديف اول قرار داريم در قانون شكني نيز اين امتياز از آن خود سازيم.تقابل حکومت با پارلمان هرگز به منافع ملی تطابق ندارد دامن زدن به این سناریو از طرف هر مقام ونهاد که طراحی و سازماندهی می شود بحران آفرین بوده خیانت ملی حساب می شود .