ariana

ariana

Wednesday, March 27, 2013

نهادهای جامعه مدنی: سهم زنان در قانون انتخابات تضمین شود

چهارشنبه ۷ حمل ۱۳۹۲
۸صبح، کابل: همزمان با آغاز کار کمیسیون‌های هژده‌گانه روی طرح قانون انتخابات، نهادهای جامعه مدنی خواهان افزایش سهم زنان در پروسه‌های سیاسی شدند.در نشست مشورتی روز سه شنبه کمیسیون زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر مجلس نمایندگان نهادهای جامعه مدنی با مهم خواندن نقش زنان در پروسه‌ی سیاسی برخی پیشنهادها را به اعضای مجلس نمایندگان ارایه کردند.
۱-افزون به سهم ۶۸ درصدی کرسی‌های پارلمان به زنان مطابق قانون اساسی؛ از هر ولایت دونفر، زمینه‌ی رقابت زنان با مردان نیز فراهم شود.
فوزیه کوفی، رییس کمیسیون زنان جامعه مدنی و حقوق بشر مجلس نمایندگان با مهم خواندن نقش زنان در پروسه‌ی سیاسی از آمادگی این کمیسیون برای ارایه نظریات نهادهای جامعه مدنی در قانون انتخابات سخن گفت.
2-درفهرست نامزدهای احزاب سیاسی درسیستم مختلط یک مرد و یک زن همزمان پیشنهاد شده و یکی از معاونان ریاست جمهوری نیز باید زن باشد.۳-۲۵درصد کارت‌های اعتباری درهنگام ثبت نام نامزدهاباید از زنان باشد.۴-درکمیسیون رسانه‌ها باید افراد دارای مدرک لیسانس و دارای تجربه‌ی مسلکی شامل باشند و اعضای کمیسیون از میان زنان و مردان به طور مساویانه انتخاب شوند.۵- درقانون انتخابات تلاش شود تاسهم زنان  در پروسه‌های سیاسی تضمین شود.۶-زمینه‌ی برگزاری انتخابات شفاف و حضور گسترده‌ی مردم به ویژه زنان در قانون انتخابات تسجیل شود.
افزون براین، برخی شرکت کننده ها دیدگاه مختلفی نیز روی چگونگی تعیین سیستم انتخابات و نقش زنان در پروسه‌ی سیاسی داشتند.
شیرین محسنی، نماینده‌ی ولایت دایکندی در مجلس نمایندگان به این باور است، از آن‌جایی که فعالیت احزاب سیاسی درافغانستان تعریف نشده و بسیاری گروه‌های سیاسی خانوادگی و قومی هستند، نباید کرسی‌ها به احزاب سیاسی در قانون انتخابات سپرده شود.
او گفت احزاب سیاسی در افغانستان نهادینه نشده‌اند و  نامزدهای احزاب نیز خانوادگی خواهند بود و در رقابت‌های انتخاباتی افراد به جای احزاب به رقابت می‌پردازند.
اما عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی با مهم خواندن نقش احزاب در نظام‌های دموکراتیک گفت که دموکراسی بدون احزاب سیاسی معنا ندارد.
وی در مورد نقش زنان در پروسه‌های سیاسی گفت که احزاب سیاسی نقش زنان را بیشتر بسازند تا زمینه حضور زنان در پارلمان فراهم شود.
در همین حال، فوزیه کوفی، رییس کمیسیون زنان جامعه مدنی و حقوق بشر مجلس نمایندگان با مهم خواندن نقش زنان در پروسه‌ی سیاسی از آمادگی این کمیسیون برای ارایه  نظریات نهادهای جامعه مدنی در قانون انتخابات سخن گفت.
او گفت در انتخابات‌های پارلمانی گذشته زنانی که رای بیشتر را به دست آورده بودند ولی به دلیل اختصاص تنها دو کرسی به زنان در همان ولایت، نتوانستند به شورای ملی راه یابند.
خانم کوفی گفت که سیستم انتخابات و سهم احزاب سیاسی کشور از موضوعات کلیدی قانون انتخابات را تشکیل می‌دهد وانتخابات سیستم‌های انتخاباتی به صورت فنی و کارشناسانه مورد بحث قرار خواهند گرفت.