ariana

ariana

Tuesday, March 19, 2013

پیام های بانوان دورازمیهن

بانو ترانه ازتورنتو - کانادا

بهار نو و سال نو خورشیدی را یک آعاز پر بار و نیک برای همه هم میهنانم و بخصوص
خواهران افغانم آرزو مینمایم  
امیوارم بهار امسال پیام آور تازه گی , طراوت و رویش جدیدی در زندگی زن افغان باشد و پایان فصل سرد و خشک افکار و روابطی باشد که امید و آرزوی ملیون ها دختر و زن را منجمد میسازد امیدوارم سال نو سال شگفتن آرزو ها و استعداد ها برای زنان و دختران هموطنم باشد.