ariana

ariana

Tuesday, March 19, 2013

پیام های بانوان دورازمیهن

عزیزه طرزی ازسویدن
دوستان عزیزوهم میهنان گرامی سال نو 1392 را ازصمیم قلب برای همه شماوازطریق شما به همه فامیل های محترم تان تبریک ونهنیت گفته
به امید اینکه این سال نو بدون کدام خشونت علیه زنان ودختران وکودکان کشور داشته باشید واز خداوند متعال برای همه خواهر ان ودختران ومادران وهمه مردم شریف ونجیب وما سال پراز خوشبختی سلامتی وآرامی و زیاده تر صلح را در سراسر کشور به خصوص برای زنان کشور رنج دیده وبلا کشیده ما خواهانم. به امید آن روز که همه دور هم باصلح وصفا باهم یکجائی باشیم واین سال نو ونوروز را باهم دیگر درکشور عزیز ما تجلیل نمایم