ariana

ariana

Monday, March 18, 2013

بهار نو

صالحه وهاب واصل
درجبین باغ بینم شبنمی آرد بهار
ازسفربا خویش رنگ خُرمی آرد بهار
گل به رنگ عمریست از زخم جگرخون میخورد
رنگ و بوی شادی را چون مرحمی آرد بهار


دم غنیمت دار یارا در نظارت های باغ
کین صفا را همچو  عمر گل دمی آرد بهار
از نشستن دانه را تا سر کشیدن همرهست
هر نفس از عشق در تابش خمی آرد بهار
میدرد چاک گریبانِ خزان را دست نور
کز پس این پرده راز محرمی آرد بهار
جشم ما را قوتِ دیدار می باید بر آن
کز دل هر ذره بیرون ، عالمی آرد بهار
طاقت خود داری راازدست ما دزدیده است
هستی ئی کز هر نشانِ مبهمی آرد بهار
سیرِ باغ و عیشِ گلشن نشۀ بادِ صبا
گردِ بر چشم دلست تا زآن نمی آرد بهار
«واهِبا» هر بوی بشکن هر چه رنگ است کن نهان
کز درونِ خویش رنگ محکمی آرد بهار
14-03-2013
هالند

                                                   https://twitter.com/voiceofwomenafg