ariana

ariana

Saturday, June 30, 2018

شکریه بارکزی وشینکی کروخیل درلیست کمیسیون انتخابات


مرتضی جلالی
کمیسیون انتخابات افغانستان نا وقت دیشب، فهرست نخستین نام های نامزدان انتخابات پارلمانی پیشرو را منتشر کرد. در این فهرست اسامی شماری از چهره های کهنه و نو، از جمله خانم شکریه ”بارکزی” و خانم شینکی ”کروخیل” نیز به چشم می خورند.

 که یکی سفیر افغانستان در کانادا و دیگری، سفیر افغانستان در کشور ناروی می باشند.
حال پرسش اصلی این است که آیا این دو خانم از وظایف قبلی شان، استعفا کرده اند یا نه؟ اگر استعفا داده باشند باید استعفا نامه های شان در آرشیف وزارت امور خارجه موجود باشد.
اگر استعفا نکرده و خودشان را نامزد انتخابات کرده نموده باشند، این یعنی سر پیچی از قوانین نافذه ی کشور و مقررات کمیسیون انتخابات است. به عبارت دیگر، این خانم ها می خواهند با یک تیر دو فاخته را شکار کنند.
حضور دوستان عزیزی که اسم های مبارک شان در فهرست نخستین نامزدان انتخابات پارلمانی پیشرو به عنوان کاندیداها منتشر شده، آرزوی بهروزی و کامیابی دارم.

No comments:

Post a Comment