ariana

ariana

Monday, June 4, 2018

آبی میرزا آوازخوان پیشکسوت محلی

دل آرام آغی معروف به آبی میرزا در سال ۱۳۰۸در مالستان غزنیبه بدنیا آمد و به عمر هشتاد وهفت سالگی  درسال " ۱۳۹۵" خورشیدی درگذشت. او از هم سن وسالان صفدرعلی می باشد  و در قریه نوده زندگی می کرد.


در ایام جوانی ممکن است این دو هنرمند درثبت آهنگ ها مشترکآ کار کرده باشند. از سوی دیگر احتمال می رود که صفدرعلی مالستانی عاشق دختر مالستانی بوده باشد این مساله
می تواند دلیل نشر آهنگ هایش بنام آبی میرزا باشد. البته نمی توان به یقین اظهار نظر کرد.
به نقل از سایت زیر و بم آبی میرزا اینگونه توصیف شده است:
او در اوایل فقط آواز می خواند ولی آرام آرام به نواختن دمبوره و غیچک هم پرداخت. با این که از طرف خانواده و مردم مذهبی آن دیار تحت فشار بود، ولی سرودن و نواختن را دنبال کرد و نامش بر سر زبان ها افتاد.
آواز دلکش و آفریده های زیبایش توجه بیشتر هنرمندان هزاره را به خود جلب نمود تا جایی که عده زیادی از هنرمندان به اجرای آهنگهایش پرداختند و از وی پیروی کردند. در نتیجه این آهنگها به سبک مادر میرزا شهرت پیدا کرد. با گذشت ایام شهرت دل آرام بیشتر شد و مردم از جاهای دور به دیدن او به مالستان آمدند. این باعث شد تا او  از منطقه رانده شود و بد اندیشان جامعه با اتهام بستن،وی را راهی زندان کردند. او در زندان آواز می خواند تا اینکه رییس زندان متوجه هنر آوازخوانی او شد وگفت: "این صدا نباید در زندان بماند" و او را آزاد کرد که به مالستان باز گردد.
آبی میرزا به زادگاهش برگشت و در کنار دوستان و اقارب خود در قریه "نو دِه" تهی دست و دل شکسته به سر برد. او در طی سال های اخیرعمر توان آواز خوانی و نواختن دمبوره را نداشت. کسانی که با هنر آبی میرزا آشنایی نداشتند. برخی از آهنگ های او را به صفدر مالستانی نسبت می دهند. با نبود امکانات در آن روزگار و آن دیار آواز و موسیقی زیادی از وی به یادگار نیست تنها آوازهای پراگنده از وی در دست اند که با صدای صفدر مالستانی باز خوانی شده اند.


Virus-free. www.avast.com

No comments:

Post a Comment