ariana

ariana

Thursday, May 10, 2018

وقتی که واژهٔ هــا همه از سنگ می شود

نگین بدخش
وقتی که واژهٔ هــا همه از سنگ می شود
تاریکی و سکـــوت هـــم آهنگ می شود

وقتی که لحظه ها نفــــسِ درد می کشـد
آنگه دلـــم برایِ خـــودم تنــــگ می شود
وقتی که هیـــچ ... ثانیــه ها را رقم زده
بینِ دو هیـــچ ، فاصلــه فـرسنگ می شود
وقتی که بغض راهِ صــــدا را گرفته است
هر قطره اشک جمله ی پر رنگ می شود
وقتی که غصه ابــــر شـــده رویِ زندگی
خورشید رو گرفتـــــه و بیرنـگ می شود
وقتی که در نگاهِ تو گرمایِ مهــــر نیست
دنیــــا عجیب ، خالی از ارژنگ می شود


Virus-free. www.avast.com