ariana

ariana

Tuesday, March 6, 2018

حقوق زن در ترازوي سنت و مدرنيته

قبل از آنكه به مبحث اصلي بپردازيم اين نكته را ضروري دانسته كه بيان نمايم .
امروز يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي،مسئله حفظ ورعايت حقوق زنان و مراعات تساوي حقوق زن و مرد وعدم تبعيض براساس جنسيت است
 


 و در اين راستا در طول تاريخ نهضتها و جنبش هاي با اهداف و متدي خاص شكل گرفته اند و بعضي از آنها نيز در طول زمان دچار تغييرات و تحولاتي نيز شده اند و حتي در برهه اي از زمان از اكثر دستاوردها و ايده هاي قبلي خود نيز عدول نموده اند اما آنچه در نظر اول مهم است اينكه نتوانسته اند به آن واقعيتي كه بايد برسند و به آن دست يابند يعني رسيدن به حقوق حقه زنان كه اين خود مي توانند معلول علتهاي باشد كه آن را به مقال ديگري موكول مي كنيم ولي تنها به يكي از آن دلايل اشاره مي كنم و آن اسلام ستيزي آنان مي‌تواند باشد اما آنچه را مي خواهم در اينجا بياورم ديدگاه سنت و مدرنيته در برخورد با زنان و حقوق آنان است .
لازم به ذكر است مطالب ارائه شده را با اندكي تغيير و تخليص از كتاب جهاني و چالش هاي پيش رو تأليف آقاي عبدالرسول هاجري آورده ام وخوانندگان و علاقمندان را براي مطالعه و اطلاعات بيشتر به كتاب مذكور راهنمايي مي كنم .
حقيقت آن است كه سنت و مدرنيته در برخورد با زنان ، به خلاف تفاوتهاي ظاهري دقيقاً مشابه عمل كرده اند ، هر دو بر حقيقت زنانگي چشم فرو بسته و با تكيه بر موهومات ذهني ره افسانه پيش گرفته اند . واپس گرايي و نوگرايي در يك نقطه يكديگر را قطع مي‌كنند : « ناديده انگاري واقعيت زن و حقيقت زنانگي »
واپس گرايان با چشم بستن بر همه ادله و شواهد عقلي و نقلي كه انسانيت تام و تمام زنان را گواهي مي دهد . به تصويري خيالي از او بسنده كردند تصوير موهومي كه در آن فقط پاره اي از واقعيت به چشم مي خورد . زنانگي ، اما پاره اي ديگر – موجوديت انساني – در هاله اي از ابهام قرار دارد .
اما نوگرايان اگر چه پاره پنهان – انسانيت زنان – را آشكار كردند پاره پيدا – زن بودن زنان را در محاق فرو بردند . زن مدرنيته انسان است اما با هم اوصاف مردانه . انديشه هاي نو نيز با ناديده انگاري « حقيقت زنانگي » ره افسانه را در پيش گرفتند . سنت از اين     قرص كامل ماه تنها زنانگي را ديد و مدرنيته تنها انسانيت را. با اين حال سنت در مقايسه با مدرنيته يك گام پيش است زيرا  موجوديت زن و زنانگي را به رسميت مي شناسد . در سنت زن هست و وجود دارد اگر چه فرودست مردان . اما در گزاره هاي فمنيستي ، انسانيت در مرد بودن خلاصه مي شود و لباس مردانگي مي پوشد . تفاوت اساسي آموزه هاي اسلام و ديگر اديان وحياني با سنت و مدرنيته در واقع گرائي گزارهاي آن است . اسلام نه انسانيت زن را منكر شد و نه زنانگي او را ناديده گرفت ، بلكه قرص كامل ماه را ديد او را انساني متفاوت و مستقل از مردان معرفي كرد .
از منظر اسلام زن انسان تمام است ، اما با همه اوصاف و ويژگي هايي كه وجود او را ز مردان متمايز مي كند زن در صحنه هستي حضور دارد و به نفع مردومردانگي مصادر   نمي شود . اسلام نه تنها حقايق متفاوت زن و مرد را مي بيند بلكه آنها رابه رسميت      مي شناسد و در همه محاسبات و برنامه ها مورد توجه قرار مي دهد.
آن ها را نقطه عزيمت احكام و فرمان هاي ديني براي دفاع از زنان قرار داده است . بر اين پايه از آن جا كه تفاوت هاي زيستي و قدرتي زنان با مردان آنها را درموقعيتي آسيب پذيرتر از مردان قرار مي دهد ، تدابيري ويژه ( محدوديت روابط با افراد نا آشنا و بيگانه ) براي دفاع و مصون ماندن زنان از تعدي مردان در نظر گرفته شده است . در نتيجه ميزان تجاوز و تعديات جنسي به زنان درجوامع اسلامي كه مقررات پوششي اسلام را رعايت   مي كنند به پايين ترين سطح رسيده است .
در سال هاي اخير رگه هاي بازگشت به حقيقت در جوامع غربي رفته رفته نمايان مي شود در واقع مسائل و مشكلات روزافزون روابط آزاد زنان و مردان ، پرده هاي پندار را كنار زده و غريبان را به پذيرش حقايق و تمكين در برابر آن واداشته است . مواردي مشابه آنچه سازمان هاي زنان در ايالات متحده آمريكا به جامعه زنان براي مصون ماندن آنان از تعديات خشن مردانه توصيه مي كنند .
اين تجديد نظر بازگشت دير هنگام را اگر چه بايد به فال نيك گرفت بهاي سنگين تأخير در پذيرش آن را جامعه زنان در كشورهاي صنعتي غرب پرداخته اند .
براي ناديده انگاري واقيت ها و رويه ايده آليستي كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان نمونه هاي ديگري را نيز مي توان بر شمرد كه علاقمندان مي توانند به منبع ذكر شده مراجعه نمايند.
در پايان نگاهي خواهيم انداخت به ديدگاه و تفسير واپس گرايان ، دين و مدرنيته از واقعيت زن درقالب فرم دايره ( قرص كامل ماه ) .
نوگرا برای نو اندیشان

Virus-free. www.avast.com

No comments:

Post a Comment