ariana

ariana

Thursday, March 1, 2018

زنان، نظریه سرمایه اجتماعی و توسعه

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح گردیده. طرح این رویکرد در بسیاری از مباحث توسعه نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی بر متغیرهای توسعه است.


اکثر مطالعات انجام شده بر روی سرمایه اجتماعی در سطح فردی و خانوادگی بر این نکته تاکید می کند که چگونه ذخیره های سرمایه اجتماعی در سطح آموزش فردی و پیشرفت اقتصادی مشارکت می کند.
با تاکید برای سطح اجتماعی سرمایه اجتماعی نقش مهمی در توسعه این مفهوم داشته و می توان گفت سرمایه اجتماعی در سطح جامعه زیربناهای مدنی را ایجاد می کند که نتیجه اش حمایت فرایندهای رسمی و غیررسمی تصمیم گیری و مشارکت عمومی است، اما آنچه مهم است اساس ساخت و ایجاد و نگهداری سرمایه اجتماعی است که ورود و حضور تمام افراد و گروه ها و اقشار اجتماعی الزامی به نظر می رسد.
لذا زنان به عنوان یکی از گروه های موثر اجتماعی می توانند نقشی به سزا در این میان داشته باشند. به هر حال سرمایه ارزشمندی هستند که اگر تجدید نشود، ممکن است تضعیف گردد. به علا وه صاحبان اندیشه اظهار می کنند که هر چه افراد بیشتری با هم کار کنند، سرمایه اجتماعی بیشتری تولید می گردد و هر چه افراد کمتری با هم کار کنند، سهام مشترک بیشتری از سرمایه اجتماعی مصرف می گردد.
لذا ورود و مشارکت بیشتر زنان در جامعه خود نوعی تجدید و محافظت از سرمایه اجتماعی محسوب می شود. علا وه بر آن روشن شناسی ارتباط بین زنان و سرمایه اجتماعی همچنین می تواند کاربرد زیادی در روشن سازی ارتباط بین توسعه و نقش زنان داشته باشد.
به هر حال همان طور که توضیح داده شد زنان به عنوان مادران ملت و انتقال دهندگان ایدئولوژی و فرهنگ معرفی می شوند.
بنابراین با تاکید بر نقش زنان در این دو مدل نظری می توان به توسعه تئوریکی این مدل ها کمک نمود که نتیجه آن ایجاد پیوند بین زنان و توسعه است.

نویسنده : ولی یعقوبی


Virus-free. www.avast.com