ariana

ariana

Friday, February 23, 2018

تعهد یوناما برای جرم‌انگاری از قانون منع خشونت علیه زنان

هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) با نگرانی ازحذف فصل جزا درقضیه‌ های خشونت در برابر زنان از قانون جدید جزا می‌گوید که به هدف جرم‌انگاری از قانون منع خشونت علیه زنان با نهادهای دولتی و غیردولتی رای‌زنی خواهد کرد.
 
یوناما با نشر اعلامیه‌یی امروز، می‌خواهد قانون منع خشونت در برابر زنان باقی بماند و این سازمان با استقبال از انفاذ قانون جدید جزا می‌گوید که افغانستان با این قانون، مطابق معاهدات بین‌المللی در عدالت جرمی شده و دارای بهترین شیوه‌های مدرن جرم‌شناسی می‌شود.
در اعلامیه‌‌ی یوناما آمده است، این سازمان به گفت‌وگوهای خود ادامه خواهد داد تا مطمئن شود که تطبیق قانون جدید جزا به خلای معافیت جنایتکاران نمی‌انجامد و چهارچوب نیرومند حقوقی برای حفاظت زنان از خشونت ایجاد می‌شود.
انون جدید جزا سازگاری افغانستان با قوانین بین‌المللی حقوق بشر و معیارهای عدالت جزایی را تقویت می‌کند. این قانون دربرگیرنده‌ی تمام جرایم مندرج در میثاق ملل متحد بر ضد فساد، میثاق ملل متحد در مورد جنایات سازمان‌یافته و سه توافق‌نامه‌ی مربوط به آن است.
در قانون جدید جزا ارزش‌های اساس‌نامه‌ی دادگاه بین‌المللی جزای روم و تمام جنایت‌ها درج‌شده در آن از جمله جنایات ضد بشری و نسل‌کشی گنجانده شده و هم‌چنان مقام‌هایی که مانع زیردستان خود از ارتکاب چنین جنایات شده نمی‌توانند را پاسخگو قرار می‌دهد.
قانون جزای جدید تعریف شکنجه را در قانون افغانستان وسعت بخشیده است، قانون ‌بچه‌بازی، غصب زمین و ارایه‌ی ‌اطلاعات نادرست از سوی مقام‌های دولتی در مورد دارایی‌های‌شان را جرم پنداشته است. این قانون هم‌چنان آزمایش اجباری بکارت را که در نهادهای تنفیذ قانون رایج است را جرم تلقی می‌کند. این قانون شمار جرایمی که ایجاب اعدام می‌کند را نیز کاهش داده است.
قانون جزای افغانستان 916 ماده دارد و در دو مُجَلد جزای عمومی (4 باب) و جزای خصوصی (12 باب) تهیه و ترتیب شده است. این قانون برای تمام جرایم، احکام جزایی مشخصی را تعیین کرده است.

سلام وطندارVirus-free. www.avast.com

No comments:

Post a Comment