ariana

ariana

Wednesday, February 15, 2017

فرق بین سکولاریسم و سکولاریزاسیون

 سکولاریسم مدعی قلمرویی برای معرفت،ارزش‌هاوکنش‌هاست که مستقل ازاتوریته دین باشد،امامنکر نقش دین درامور سیاسی واجتماعی نیست. سکولاریزاسیون اما،به معنای کنار گذاشتن دین از این حیطه‌هاست.


 
دین: که به آن آیین، و کیش نیز گفته می‌شود؛ درلغت به معنای راه و روش تعبیر شده که بر این اساس می‌توان آن را به راه و روشی که افراد برای زندگی خود اختیار می‌کنند تعبیر نمود.
همچنین دین در اصطلاح یک جهان بینی و مجموعه‌ای از باورها است که می‌کوشد توضیحی برای یک رشته از پرسش‌ها که در طول زندگی بشر برای او مطرح می‌شود مانند چگونگی پدید آمدن اشیا و جانداران و کیفیت آغاز و پایان احتمالی چیزها، و چگونگی زیستن ارائه دهد. داوید امیل دورکیم جامعه شناس قرن نوزدهم چنین تعریف می کند: " دین عبارت است از دسته‌ای همبسته از باورها و اعمال مربوط به امور لاهوتی (مجزا از امور ناسوتی) که این باورها و عقاید و روش‌هایِ ثابت و غیرِ قابلِ تغییرِ همه کسانی را که پیرو آنها هستند در یک اجتماع اخلاقی واحد به نام امت متحد می‌کند."
قانون و حقوق :
شاید «قانون» به چیزی گفته شود که به اجرای دولت در می‌آید و مادامی که از طرف دولت اعلام نشود ممکن است قانون نشود یعنی ضمانت اجرایی دولت و جامعه، جزء مفهوم قانون باشد.
اما – «حقوق» چنین نیست زیرا قبل از تشکیل دولت و اجتماع نیز «حقوق طبیعی»، متصوُر است و تشکیل دولت هم نخست به خاطر اجرای عدالت و جلوگیری از تجاوز به «حقوق طبیعی» بوده است .
حالا که به لطف جستجوی اینترنتی و مطالعه معانی کلمات بالا را واضح ساختم وارد بحث اصلی که مخاطبانش زنان آگاه و مردانی با اندیشه انسانی و صد البته شخص آقای قانونی ست می‌شوم . این روز‌ها بحث مطرح شده از جانب شان، بازارش گرم است و گویی ملت پادزهری کارساز یافته اند . متاسفانه بنا به تعاریف بالا حکومت فعلی نه چندان ریاستی ست و نه هم پارلمانی چرا که نه رییس جمهور با آرای پاک مردمی انتخاب شده و نه اعضای پارلمان به دور از فساد و اندیشه ای قومی به رسالت شان عمل می‌کنند. ما چه نظام ریاستی و چه نظام پارلمانی برگزینیم مجبور به تحمل چهره‌های تکراری ، جنگ سالار ، فاسد و قدرت طلب که به دنبال سرکوب دموکراسی اند دچار خواهیم شد . بحث ایشان مبنی بر مختلط بودن حکومتداری نسخه ای جز رسیدن به قدرت برای رانده شده‌ها و فراموش گشتگان سیاسی نیست.
مطرح شدن نقش اقوام مختلف و سهم گیری در تعیین سرنوشت به معنای حضور ملت نه بلکه قدرتمند شدن سران جفا کار قومی برای اقتدار و استبداد بیشتر بر مردمان شان است. حتا نماینده‌هایی که به خاطر نفوذ سیاسی و توانایی بالای اقتصادی در گذشته آرای مردم را برای وکالت از آنان جلب کردند بعدها به گروه های سیاسی و قوه اجراییه پیوستند و قوه مقننه را ضعیف ساختند.
نیمی از جامعه که متشکل از زنان است به بهانه دین و حکومت اسلامی آزادی فردی و انسانی خود را از دست داده و به کمک افراطیون مذهبی و زنان فعال سیاسی مطرح با افکاری متوهم و خرافاتی تن به نیستی و حذف داده اند.
قانون را مطابق با احکام دین /علیه زنان چیدمانی سیستماتیک دادند که حق تمامیتِ بدنی و خودمختاری، حقِ کار،حقِ مالکیت، حقِ تحصیل، حقِ مشارکت در قراردادهای قانونی و در نهایت؛ حقِ سرپرستیِ فرزندان، حقِ ازدواجِ آزادانه، حق سقط جنین در صورت عدم خواست زن و آزادیِ مذهبی را در زنان با بهانه‌های رنگارنگ سلب کرده اند تا نقشی جز زاد و ولد و در خدمت سیستم پدرسالار بودن نداشته باشند.
دستاوردی که سکولاریسم برای زنان و مردان معتقد به عقل و منطق در دامان دارد آزادی از خرافات و قانونمند ساختن دولت‌ها بر اساس قراردادی دینی ، مردسالارانه و یا نامنصفانه نه بلکه ، احترام به عقاید مردم و اجرای قانون با برداشتی منطقی و عدالت خواهانه است.
آنچه ما تغییر نظام می‌نامیم نباید تفکری قدرت طلبانه و سیاسی به نفع افراد یا جنسیتی مشخص باشد بلکه تغییر باید در راستای تحقق عدالت اجتماعی و رهایی از مذهب سیاسی که با کمک مرزهای پاکستان و کشورها‌ی دیگر نوع تفکر و نگرش مردم را تحت تاثیر قرار داده باشیم.
اگر سیاست مدار تاجیک تبار و اندیشمند به حقوق اقوام و سهم ملت برای تعیین سرنوشتشان احترام می‌گذارد و به واسطه نگرانی چاره می‌یابد چرا به خاطر اعتقاداتی کاملا شخصی به حقوق زنان که نیمی از جامعه اند تا به حال انسانی و منصفانه نیاندیشیده و هنوز هم از همسنگران زن ستیز و پولیگام خود حمایت می‌کند و حق طبیعی زنان را به باد یک تاریخ جبر می سپارد ؟!
آنچه ما آزادی و حقوق زن می‌نامیم بدون سکولاریسم غیر قابل اعتبار و تغییر است که زنان مبارز و آزاده را بر آن وا می دارد تا با حرکت‌های سیاسی از این دست همگام نشوند .
بحث سکولار شدن نظام زنانه و جنسیت زده نیست چرا که ریشه در التیام زخم‌های تاریخی ، اجتماعی و حتا خانوادگی دارد که امکان سوء استفاده بنیادگرایان و افراطیون را به حداقل کاهش می دهد تا دهه‌ها جنگِ «مذهب سیاسی» و کشتارهای بی دلیل جهان را در کشور پایان دهد تا دینداری نقطه ضعف ملت نه بلکه باوری شخصی و قابل احترام باشد .
جای دارد در پایان برای مخاطب جنس زن یاد آور شوم که رای شما اقتدار و قدرتی ست که می بایست با در نظر داشت برنامه و قوانینی که سیاسیون منتخب به نفع یا ضررتان شعار می‌دهند مصرف یا جلب شود...
 
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com

No comments:

Post a Comment