ariana

ariana

Sunday, January 8, 2017

ستاره های سر زمین منسلیمان راوش

چنانکه میدانیم در پسینه سالها دست نشر کتاب سخت گرم است و دل خوانندگان سرد. هرکی چند شعری سرود و قصه نوشت در چادر کتاب می پوشاندش واز یارانش میخواهند که محفل رونمایی بیارایند. گپ باشد به همین مقدار. 
اما همین چند روز پیش بود که کتابی برایم رسید زیر عنوان "ستاره های سرزمین من" که مؤلف و نویسندۀ آن بانو " شیرین نظری" است. درود بر این بانوی فرهیخته . او از خود چیزی نشر نکرده است. بلکه وی بیشتر از سه صد زن هموطن خویش را در عرصه فرهنگ و امور اجتماعی و سیاسی به معرفی نشسته است. کاری را که چند سال پیش آقای مسعود میرشاهی یک دوست ایرانی در فرانسه انجام داده بود. اما میرشاهی تنها برخی از شاعر بانوان افغانستان را زیر عنوان "شعر زنان افغانستان" نشر کرد اما بانو شیرین نظری تا آنجای که توانسته است بدون آنکه سر وصدایی راه اندازد محققانه از شاعر تا نویسنده و سیاستمدار و خنیاگر و نقاش زن را با زندگی نامۀ شان معرفی نموده است. کاریکه که به ویژه در افغانستان کمتر رواج داشته است.
امیدوارم که این کردار بانو شیرین نظری آغازی باشد برای آدمهای دیگری که چنین کنند بدون در نظر داشت سمت و سوی سیاسی،مذهبی، قومی و زبانی.
                                         به نویسنده و دوستداران کتاب این دستآورد فرهنگی را تبریک می گویم.
 
 
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com