ariana

ariana

Friday, January 13, 2017

پوشانیدن زنان به چادری و دور نگه داشتن شان ازحیات باهمی

شیرین نظیری                                  
انواع حجاب  در جوامع  امروز اسلامی:
درگذشته های دور؛درجامعه عرب ازروبند= نقاب ودرجامعه ایران ازچادروچارقداستفاده می‌شده ‌است.باروایت اسنادمعتبرگفته میتوانیم که


 
حجاب به وسیله محمد"ص" نخست بالای زنان خودش وزنان عرب وبه ادامه آن در کشورهای اشغالی عرب هارایج گردیده است. 
 این تحفه ناخوش آیندوتحمیلی برای زنان ازجانب اعراب مسلمان است.
حجاب اجباری:

گاهی حکومت‌های اسلامی رعایت حجاب را درکشورهای خود اجباری اعلام می کنند.دراین زمینه می‌توان به عربستان سعودی،ایران،سومالی وافغانستان(در دوره حکومت طالب ها)اشاره کرد.                        حجاب زنان درافغانستان؛باوضعیت کلی زنان درهر دوره یی ارتباط داشته است.به گونه نمونه،در دوران جمهوریت دموکراتیک که آزادی ومشارکت زنان در امور اجتماعی بیشتر بود،وضعیت زنان درمجموع نیز پیشرفت کرده بود.برعکس،درزمان طالب هاپوشیدن چادری اجباری شد،به همان میزان حضور زن ها در بخش های اجتماعی کمرنگ شدوبه صورت گسترده ازحقوق انسانی شان محروم گردیدندواین محرومیت تااکنون همراه باانواع خشونت هاادامه دارد...                
هرحکومت
که درافغانستان بوجودآمد.نخستین فرمان های شان در باره چادر،لباس وآرایش زنان بوده وبس. نه رشد وپیشرفت زنان.هم اکنون، زنان متحمل کمبود شدید خدمات اولیه،ازجمله الکتریسیته"برق"، دسترسی به آب تمیز،بهداشت ،تحصیل وازهمه مهمترین امنیت هستند. دولت های زن ستیزکرزی وغنی ازحقوق زنان درمحاکم پشتبانی نمی کنندوروی قضایای بسیارمهم زنان غور وبررسی صورت نگرفته وزنان رامتهم شمرده ودرعقب میله های زندان قرارمی دهند.              
بیش ازدودهه، دولت هنوزقادرنیست تاسیسات زیربنایی وفرصت های اشتغال مناسب، برای شماربزرگی ازدختران وپسران تحصیل کرده که همچنان بی کارهستند،فراهم کندوهمچنین قانون مجازات که در برابر خشونت های مبتنی برجنسیت، به ویژه"جرایم ناموسی" نافذ است. به حمایت کننده مناسب برای زنان مبدل شود.
نه درمقابل آنها
.                                  
 
پوشانیدن زنان به چادری و دور نگه داشتن شان ازحیات باهمی:
یکی دیگرازمسایل که درآن اسلام نقش خود را درتغیر نظام جنسی درشبه جزیره عربستان ایفا کرد.دور،نگه
داشتن زنان ازحیات باهمی ،جادادن شان به زیرحجاب و برقع وقطع رابطه شان بامردان بود.                 
اینکاردرآغازمرحله به وسیله محمد"ص"درمورد زنان خودش درمعرض اجرا قرارگرفت.محمد"ص"ابتدا درمنزل شخصی خود،پرده می کشد وزنان خودرا در پس آن قرارمی دهد. تابوسیله نامحرمان، پیروان و مریدان محمد"ص" که به نزدوی رفت وآمد داشتند،دیده نشوند.                  
"بی بی عایشه که یکی از زنان نامی محمد" ص "بود. در جنگ جمل به پاخاست ودردوران حیات بیشترین احادیث راازپیامبر"ص" روایت نمود.حتا دربیشترسفرهای پرمخاطره پیامبر"ص "راهمراهی می کرد.
عایشه دخترطلحه صحابی پیامبر" ص" بود.اوافزون برعلم وافر،بسیارزیبا وخوش سیما بودوبا وجودخوش رویی اش هرگز ازمردان رونمی گرفت،زیرا خود را بالا تراز آن می دید که از بیم مردان پشت پرده رود.پیش ازاسلام درعربستان زنان درفعالیت های اقتصادی واجتماعی سهیم بودند. زنان در آن زمان آموزگار،آواز خوان ،شاعروخیاط بودند ودرکلاس های زنان، مردان وپسران جوان نیزآموزش می دیدند.درتجارت ،زنان عربستان دست بالایی داشتند.چنانچه بی بی خدیجه زن محمد "ص" نیزیک تاجر ورزیده بود وخود درهرمعامله دادوستد سهم فعال می گرفت ونقش برازنده یی درامور
امورتجارت داشت.« حتاتاریخ گواه برآن است که حضرت محمد خود نیزیکی از کارمندان،بی بی خدیجه درامور تجارتی اوبود.» وهریک از زنان عرب مطابق استعداد خودحرفهً دلخواه خود راانتخاب می نمودند و درآن کارمی کردندوفعال بودند.همچنین زنان عرب شجاعانه درمساجد ومجالس به شنیدن وعظ وخطابه ها می رفتند و درجنگ هادوش به دوش مردان می جنگیدند.جمعی ازپژوهنده گان وجامعه شناسان به این باوراندکه زنان عرب دردوران پیش ازاسلام، مقام ومنزلتی بهتری داشته اند.درمیان قبایل عرب درعربستان شمالی ،زنان نه تنها درفعالیت های مختلف زنده گی شرکت می جستند،بلکه گاه به مقام فرمانروایی وقدرت نیز
می رسیدند.الواح یافت شده آشوری مشعربراین است که نام چندین ملکه ای درین الواح خوانده شده است که، درشمال عربستان می زیسته اند.                    
بااین موازین ومقررات جدید،زنانی که دربخش های اقتصادی واجتماعی فعالیت داشتند پافشاری وایستاده گی زیادنمودندومقاومت این زنان با شهامت به بیش ازیک سده دوام کرد.ازجمله بی بی عایشه یکی اززیبا ترین زنان عرب که درسن کودکی به عقد محمد" ص" درمی آید، به سختی زیر بارشرایط جدید می رفته است. اوهمواره ازقبول حجاب واستفاده ازآن امتناع
می ورزیده وچنین استدلال می نمود،اگرخدااین حٌّسن و 
زیبایی رابه من داده پس چرابایدآنهارابپوشانم.
قسمیکه دربالا یادآور شدم ،محمد"ص" درابتدا این کاررا درخانهً خودآغازکرد.افزون برآن برای جلوگیری از تماس مردانیکه حتا برخی از آن ها اقوام زنان شان بودند وبرای ملاقات آنها می آمدند،آیه یی را ازجانب خداوند آورد که درآن از پیروان اش خواسته می شود که در صورت نیاز به تماس بازنان محمد"ص"،این کاررا ازپس پرده انجام دهند. به این معنا که اگردرخواست آب آشامیدنی یاغذا ازآنها کردند،آن را ازپشت پرده دریافت نمایند.این درخواست به خاطر آن بوده است که گاهی مهمانان به هنگام درخواست ودریافت نوشیدنی و غذا از زنان محمد"ص "دست شان با دست آنان تماس پیدا کرده واین خوش آیند برای شان نبوده است. ازین روست که آیه یی به این مضمون به پیروانش ابلاغ می گردد."ای کسانیکه به خدا ایمان آورده اید به خانه پیغمبر داخل نشوید،مگر آگاهی دهید.... وهرگاه اززنان رسول متاعی می طلبیدازپس پرده طلبید.که حجاب برای آنکه دلهای شماوآنان پاکیزه بماند بهتراست ونبایدهرگزرسول خدا را«درحیات» بیازاریدونه پس ازوفات هیچ گاه زنان اش را به نکاح خود درنیاورید.این کارنزد خدا« گناهی » بزرگ است".« قرآن سوره احزاب ،آیه« ۵۳-۳۳» قمشه
ای.»همینطوردرآیه دیگری اززنان پیغمبرخواسته میشود.
همین طوردرآیه دیگری از زنان پیغمبرخواسته می شود که ازخدابترسندوبامردان به نرمی ونازکی صحبت نکنند،مبادا که آن ها را تحریک نمایند." ای زنان پیغمبرشمامانند یکی دیگراززنان نیستید.اگرخدا ترس و پرهیزگارباشید پس زنهارنازک ونرم با مردان سخن مگویید مبادا آنکه دلش بیماراست وبه طمع بیافتد، بلکه"متین» ودرست سخن بگویید.            
"« قرآن ،سوره احزاب، آیه ۳۲ قمشه ای.» به همین ترتیب درآیه دیگراین گونه می خوانیم :" ای زنان پیغمبر،هریک ازشما که کار ناروایی انجام دهید،او رادر برابردیگران عذاب خواهیم داد واین کار برخدا آسان است وهرکدام ازشماکه از او و رسول او فرمانبرداری کند،ونکو کارباشد،پاداشش را دوبرابرخواهم کرد"قرآن سوره احزاب،آیه ۳۲ قوشه ای.             
درکناراین که به زنان هدایت دادند که ازحجاب سرتا پااستفاده نمایند و درخانه هایشان مانده، آرایش نکنند ومانند عرب های پاگان "کافر" در بیرون گشت نزنند و با صدای موزون بامرد ها صحبت ننمایند.افزون برآن محدود کردن آزادی های زنان ازمسیرمقررات جدید،خود دلیلی محکمی بروجود آزادی هادرگذشته «دردوران جاهلیت!»ونقش اسلام در,ازمیان بردن آنها درعربستان بعد ازاسلام می باشد.پس گفته می شود که:حجاب تحفهً از اسلام برای زنان ومحل ظهورآن نیزعربستان است.
 
 
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com

No comments:

Post a Comment