ariana

ariana

Thursday, January 12, 2017

حجاب

میرزاده عشقی
تو سزد بر دگران بدْهی درس
سخن آزاد بگو هیچ مترس

شرم چه؟ مرد یکی بنده و زن یک بنده
زن چه کرده است که از مرد بود شرمنده؟
چیست این چادر و روبنده‌ی نازیبنده
گر کفن نیست بگو چیست پس این روبنده؟
مرده باد آن که زنان زنده بگور افکنده
به جز از مذهب هر کس باشد
سخن اینجای دگر بس باشد
با من ار یک دو سه گوینده هم‌آواز شود
کم‌کم این زمزمه در جامعه آغاز شود
با همین زمزمه‌ها، روی زنان باز شود
زن کَنَد جامه‌ی شرم‌آر و سرافراز شود
لذت زندگی از جامعه احراز شود
ور نه تا زن به کفن سر برده
نیمی از ملّت ایران مُرده
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com