ariana

ariana

Tuesday, November 22, 2016

تن من، تصمیم من: فلسفه ی تن یافتگی از دیدگاه فمینیستی

 دادههای زیست شناسانه
در بخش اول کتاب «جنس دوم»، دبووار داده
های زیست شناسانه را مرور میکند، البته با یک اخطار: به این

دادهها نباید به عنوان واقعیتهای تعیین کنندۀ ویژگیهای فردی یا اجتماعی فکر کرد. با این اخطار، دبووار به تشریح ویژگیهایی که ادعا میشود ویژگیهای زیست شناسانهی جنس مونث، به منزلۀ حیوان یا ارگانیسم، هستند میپردازد: ویژگیهایی اضافه بر تفاوت نقش [زن و مرد] در تولید مثل. این ویژگیهای ادعایی شامل «زنان از مردان ضعیفتر هستند»، « زنان قدرت عضلانی کمتری از مردان دارند و قادر به جابجایی وزن کمتری هستند» میشود. دبووار در حالی که این «واقعیت»ها را تکرار میکند اعلام مینماید که این «واقعیتها» به خودی خود اهمیتی ندارند زیرا که « فقط از نقطه نظر انسان است که میشود گونۀ انسانی زن و مرد را باهم مقایسه کرد» و از این نقطه نظر انسانی «واقعیتهای فیزیولوژیک…معنی پیدا میکنند. پس این معنی… وابسته به یک چارچوب کلی است». به عنوان مثال، دررابطه با باری که زن به خاطر نقش مشخصش در تولید مثل بردوش دارد…فقط جامعه نقش داور را دارد».
چنین نقطه نظراتی دبووار را به عنوان یکی از نظریه پردازان تقسیم بندی بین جنس و جنسیت برجسته کرد. نظراتی که درتئوری فمینیستی دردهۀ هفتاد نقشی مرکزی داشتند. دراین تقسیم بندی، جنس به وسیلۀ بیولوژی تعین مییابد، ولی جنسیت به عنوان مفهوم اجتماعیای که به چنین بیولوژیای داده شده، ازنظر تاریخی و اجتماعی متغیر و برای تغییر باز است. درچارچوب چنین تفاوتی است که ادعای مشهور دبووار « کسی زن به دنیا نمیآید بلکه زن میشود» غالبا بازگفته میشود. اما موضع خود دبوواردر رابطه با بیولوژی پیچیدهتراست.
در مقایسه با نظرات غالب خوانندگان آثار دبووار برای خود او دادههای زیست شناسانه، که آنها را به عنوان واقعیت ارائه میکند، آن جزمیتی که به آنها نسبت داده شدهاند را ندارند. او هنگام عرضه این تعاریف، از تاثیراتی که اسطورهها و استعارههای فرهنگی برروایت بیولوژیک دارند آگاه است. با انگشت گذاری بر تاثیر ایدئولوژی بر روایتِ اسپرم کنشگر و تخمک کنشپذیر، دبووار نوشتههای نویسندههای بعد از خود، مثلاامیلی مارتین 12، را پیش بینی میکند. گذشته ازاین دبووار از امکاناتی که دادههای بیولوژیک در آن را برای ما باز میگذارند آگاه است و بر آلترناتیوهایی برای تولید مثل دگرجنس گرا در قلمرو حیات یا نمونههای نرمادگی درانسان و بقیۀ حیوانات تاکید داشته و توجه را به نمونههایی از زندگی حیوانات که درآن نگهداری ازتخم یا نوزاد با همکاری جنس نر و ماده انجام میشود جلب میکند.
پس میشود نتیجه گرفت که برای دبووار حتی بیولوژیِ تفاوت جنسی ازپیش تعیین شده نیست. «تنها از راه حیات است که واقعیات به منصۀ ظهور میرسند…وضرورتی برای اینکه بدنی این یا آن ساختار را داشته باشد وجود ندارد…ادامۀ حیات گونههای جنسی نیازی به جدایی پذیری جنسی ندارد. گرچه این واقعیت دارد که تنِ بدون ذهن و بشر نامیرا قابل تصور نیستند اما تصور جامعهای نر/ماده و خودزا  امکان پذیرست. پس نمیشود به دادههای زیست شناسانه برای توضیح ویژگیهای تن، به عنوان واقعیتی زندگی شده، دست یازید. تنها درچارچوب بدن، بعنوان واقعیتی زندگی شده، است که چنین واقعیتهایی قابل رویت میشوند.
با توجه به چنین اظهارتی است که ما باید به برخی ازتوصیفهای دبووار از دادههای زیست شناسانه توجه کنیم. اظهاراتی که برخی ازآنها براین دلالت دارند که تن زن، نسبت به تن مرد، حتی درقلمرو حیوانات، محدودیتهای بیشتری درعمل کردن آزادانه دارد. درپروسۀ تولید مثل، «فردیت زن قربانی فایده رساندن به گونۀ انسانی میشود». «ازبلوغ جنسی تایائسگی زن تماشاخانۀ نمایشی است که به شخص او مربوط نمیشود…خونریزی ماهانه باری بردوش زن است، و ازمنظر شخصی بی حاصل.»…درطول خونریزی ماهانه است که [زن] تنش را، دردآلود، نامفهوم وبیگانه احساس میکند…زن، مثل مرد، تن خودش است. ولی تن اوبه چیزی غیرازخودش تبدیل میشود. 
ازاین اظهارات دبووار چه برداشتی میتوان کرد؟ برای دبووار دریافت تفاوت بین تن زن و مرد اهمیتی اساسی داشت «چرا که تن وسیلۀ جذب و دریافت ما از این جهانست، جهانی که اگر به شکلی متفاوت درک میشد مطمئنا چیز متفاوتی بود». با این گفته، دبووار توجه را به روایات مردسالارانه ازتجربۀ تن یافته، که به سادگی تن مرد را بعنوان هنجار فرض میکنند، جلب میکند. او سپس روایتی ازدادههای بیولوژیک، برطبق شواهد موجود درآن زمان، به ما ارائه میکند. با نگاهی به گذشته، میتوان درروایت بیولوژیک دبووار واقعیت ادعای او مبنی بر امکان ناپذیری جدا کردن تن بیولوژیک از تنی که درشرایطی مشخص زندگی میکند را مشاهده کرد.
 
 ادامه دارد                 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com