ariana

ariana

Saturday, August 6, 2016

شهید زنده یاد نگار افسر ارشد پولیس

نگار،افسرارشدپولیس افغانستان که درپی تیر اندازی دومهاجم مسلح زخمی شدوبراثرشدت جراحات در۲۴سپتمبر ۲۰۱۳دربیمارستان درگذشت.

او دومین افسر زن افغانستان است که در دو ماه گذشته در حادثه‌ای مشابه در یک منطقه کشته می‌شود.
هردو افسر پولیس زن افغانستان در جاده‌‌های لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند بوسیله مهاجمان ناشناس از پا در آمده‌اند.
بانو نگار‌،افسر ارشد پولیس زن افغانستان جانشین اسلام بی بی
افسر دیګری ترور شده در ولایت هلمند شده بود.
بانو نگار در بخش کمک های عاجل بیمارستان صبح همان روز به خاطر زخم‌های عمیق ناحیه گردنش جان سپرد.»
بانو نگار، ۳۸ ساله، مادر یک پسر و یک دختر بود و از ۷ سال بدین سو در شعبه جنایی پولیس هلمند کار می کرد. هلمند از مراکز تجمع اسلام‌گرایان افراطی مخالف حکومت افغانستان است.
نگار پس از آنکه به درجه بازرس ارتقا یافت، در میدان هوایی لشکرگاه مشغول به کار شد. او پیش از هلمند در کابل کار می‌کرد.
آخرین افسر پولیس زن که در ولایت هلمند کشته شد. اسلام بی بی نام داشت. موقعیت شغلی او بیانگر فرصتی بود که بعد از سرکوب زنان در دوران طالب ها در افغانستان امروز به وجود آمده بود.
پس از آنکه او کشته شد، بانو"نگار" به رسانه‌های محلی گفت، از این ترس ندارد که در ولایت به‌‌ شدت محافظه‌کار هلمند به عنوان یک افسر پولیس کار می‌کند.
بانو نګار افزود، مصمم است به کاری که دوست دارد ادامه بدهد.
بانو نگارگفت که او هم تهدید شده است، اما افغانستان نیاز به شمار بیشتری پولیس‌ زن دارد تا از زنان در برابر ستم، تجاوز جنسی و تبعیض پشتیبانی کنند.
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com