ariana

ariana

Tuesday, August 23, 2016

زخم تازه

 حمیرا نکهت دستگیرزاده
گرم است هنوز زمین
و زخمش چنان تازه که باورش نمیدارد
پای مینهد برگرده اش
آواره یی که هزار سال
صحرا ها را
با هر گردبادی چرخیده است
و باد های سرگردان را
در خود چرخانده است
بر میگردد شبحی
با سیاهی پهن
و دامن گسترده
و هنوز نگاهش
از خم کوچه های تنگ نگذشته است
که دستانش به دور شهر حلقه می شود
دختران، آه دختران بامداد،
چراغ ها را به پسخانه برید
و خورشید را 
درون سینه های تان پناه دهید
ستاره گان را به چشمان تان
و ماه را 
به لای گیسوان خویش نهان کنید
فصل تاراج نور رسیده است.
18-07-2016
ارسالی :میم آریانا
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com