ariana

ariana

Friday, May 20, 2016

...نام مادر

 فردیانا  ظریفه
 شعله ور شد نازِ عشق و در گذر شد بارِ دیگر
  در دلِ معشوق و عاشق ، پر اثر شد بارِ دیگر  
 
نورِ حق ، زاسرار هستی ، بس خبر ها میرساند
جِلوه های از حقایق ، در نظر شد بارِ دیگر
کلبهء دل تا شدی ، پر از وفا و ، پر زمهر
لنگرِ امید ، ساحل را شرر شد بارِ دیگر
لحظه ها از دامنِ امواج ، می بارید ، عشق
بذرِ، پیوندِ محبت ، در ثمر شد بارِ دیگر
تا نفس پیچید ناگه ، در گلویِ روزگار
نخلِ خشکِ آرزو ها، بارور شد بارِ دیگر
دامنِ ، هستی گرفت از همدگر رنگِ حیات
نُطفه خَلق و عاقبت ، نوعِ بشر شد بارِ دیگر
شور و احساساتِ شان ، پرواز با انوارِعشق
جذبه ای ایجاد بر شمس و قمر شد بارِ دیگر
برق ، از رخسارِ جانان ، در سخاوت سوی جان
مِهر ، هم آغوشِ انسان ، در ظفر شد بارِ دیگر
 از دلِ شب تا رسید آن مژده از آذانِ روز
عشقِ ایشان خالقِ دُرّ و گهر شد بارِ دیگر
دستِ تقدیرش پیامی داد ، از مادر شدن
نامِ ( مادر ) افتخارات ، بشر شد بارِ دیگر
خامهٔ طبعِ « ظریفه » ، تازه شعری آفرید
یادگاری بر عزیزان ، مختصر شد بارِ دیگر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com