ariana

ariana

Monday, April 11, 2016

حقوق زن در گذر تاریخ

شناسنامه کتاب:
نام کتاب :       حقوق زن درگذر تاریخ
موًلف ونویسنده:   شیرین نظیری
نوبت نشر دوم:    فروردین/حمل،۱۳۹۵ خورشیدی
ویرایش  متن:     شیرین نظیری

 

 خواننده ارجمند درود:
طوریکه بسیاری از دوستان آگاهی دارند.کتاب "حقوق زن در گذر تاریخ" درنوبت چاپ نخست دارای ٢
۱ فصل و در ۸۰۰ صفحه از جانب انتشارات سعيد با تيراژ ١٠٠٠ نسخه در کابل به چاپ رسید. شماری زیادی از بانوان در اروپا امریکا، کانادا ،آسترلیاو افغانستان این کتاب را بدست آوردند. اما برخی ازبانوان در داخل کشور که توان خرید آنرا نداشتند. خواهش نمودنداین اثررا به شکل الکترونیک نشرنمایم. تا مورداستفاده کمیت بیشتری زنان درداخل کشور گردد.
سال گذشته یک باردیگرکتاب را سراپا مرورکردم و تغیرات زیادی به آن وارد نمودم. حتا شمار برگه های آن از
۸۰۰ برگه به ۱۲۳۵ برگه افزایش یافت.
کتاب "حقوق زن در گذر تاریخ"را بدون درنظرگرفتن علایق سازمانی واندیشه یی، قومی، زبانی ،سمتی، مذهبی ،سیاسی و نژادی ،فقط "بنام زنان و برای زنان" نوشتم وجایگاهی زنان را در مسیر پر از فراز و فرود تاریخ برجسته ساختم.از آن جای که به تنهایی روی این کتاب کار کردم و با نبود منابع لازم، نبود نویسنده همکار و یا هم دانشمند آگاه دراین بخش ،نداشتن تخصص دربخش دیزاین وصفحه آرایی و...مواجه بودم. تصور می کنم که با وجودی زحمات شبانه روزی ،این کتاب دارای نارسایی ها و کمبودی های تخنیکی باشد.
اگر دوستان دانشمند وخواننده گان ارجمند با انرژی مثبت کتاب"حقوق زن درگذرتاریخ" رامطالعه نمایند و نارسایی ها و پیشنهاد های خود را جهت کامل ساختن آن بامن شریک سازند. تا یک اثر غنی به نسل آینده به میراث بگذاریم. خیلی هاممنون می شوم.
منتظر پیشنهاد های سالم وسازنده تان.
با عرض حرمت
شیرین نظیری


حقوق زن درگذر تاریخ

برای خواندن این کتاب به نشانی بالای این سطرفشار وارد نمایید