ariana

ariana

Saturday, March 12, 2016

! من زنم


  زنم اما نمیخواهم که دایم در قفس باشم
ویا بازیچه ی دستان مرد بلهوس باشم

 
زنم اما از این پس از اسارت سخت بیزارم
نباید بعداز این از کاروان عشق پس باشم
 
زن استم در وجودم فطرت آزادگی دارم
چرا آیینه ی افتاده در کنجی نفس باشم
زنم هفت آسمان در دیده هایم نقش می بندد
چرا بازیچه ی دریا شبیه خار و خس باشم
زن هستم،مادر مردم ،فقط یک آرزودارم
برای درد مردم،داد خواه و داد رس باشم
مرا آزاد بگذارید تا پرواز آموزم
نمیخواهم قفس باشد،و من هم در قفس باشم
م م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com