ariana

ariana

Wednesday, March 2, 2016

در آستانه هشتم مارچ روز همبستگی زنان

 سنگر
بــوی خـون دارد کتـــاب و دینِ تان
پیــر و برنــــا می کند نفــرینِ تان

از خُــراســان تـا به لیبی و یمـــن
چیـره گشته نعـــره ی چرکینِ تان...
سوریـــه و عـــراق گردیدنــد تبــاه
از شقــاوت های بس سنگینِ تان
روی گیتــی را جهنـــم کــرده ایــد
کس نمانـده بی نصیب از کینِ تان
از کدام تخمِ حــرام گشتید پدیـد؟
ایــن خباثت کی نمـود تلقینِ تان؟
چه مرض افُتـاده اندر مغـــز تــان؟
کآتش و دود میدهــد تسکینِ تان
صـد هزار لعنت بر این وحشیگـری
مـرگ بر این آئیـنِ بی تمکیــنِ تان
عهـــد بسته "سنگــر" آزاده کیش
تا بمیــرم می کنـــم توهیــــنِ تان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com