ariana

ariana

Tuesday, March 15, 2016

سرود سمنک

سمنک درجوش ما کبچه زنیم
دیگرا ن درخواب مادفچه زنیم

 
سمنک نذ ربها را ست
میله شب زند ه دا را ست
ا ین خوشی سا ل یکبا را ست
سا ل د یگریا نصیب
سمنک د رجوش ما کبچه زنیم
د یگرا ن د رخوا ب ما دفچه زنیم
آ رز وا مشب خرو شد ،
سمنک د رخود بجوشد،
د لخوشی جا مه بپوشد
سا ل دیگریا نصیب
سمنک د رجوش ما کبچه زنیم
د یگرا ن د رخوا ب ما دفچه زنیم
ا ین گل فصل بها را ن ،
د لخوشی دا رد هزا را ن
خا صه برشب زند ه دا را ن ،
سا ل د یگریا نصیب
سمنک د رجوش ما کبچه زنیم
د یگرا ن د رخوا ب ما دفچه زنیم
بیشکرشیرینی دا رد
خود بخود رنگینی دا رد
طعم خوشی چون فرنی دا رد
سا ل د یگریا نصیب
سمنک د رجوش ما کبچه رنیم
د یگرا ن د رخوا ب ما دفچه زنیم
خوش نما ید ر وبه جوشش
د ید نی با شد خر وشش
سا جقک دا رد به دوشش
سا ل د یگریا نصیب
سمنک د رجوش ما کبچه زنیم
د یگرا ن د رخوا ب ما دفچه زنیم
د خترا ن د رخوا ب ما بوسه زنیم
شا هد عیش بها را ست
موجود شرو شرا را ست
وسعت هرگیرو دا را ست
سا ل د یگریا نصیب
سمنک د رجوش وما کبچه زنیم
د یگرا ن د رخوا ب ما  د فچه زنیم
د خترا ن د رخوا ب ما بوسه زنیم .
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com