ariana

ariana

Monday, March 7, 2016

!هشتم مارچ روز مبارزه علیه بنیاد گرایی

شیرین نظیری
هر ازگاهی هیاهویی موج گذرِهم میهنانم،برای سنگسار رخشانه ها،زجر کشی فرخنده ها، بریدن بینی ریزه گل
 
 ها، سربریدن سیما ها،حلق آویز شریفه ها و ...بلند می شود . فعالان مدنی و فعالان حقوق زن با پرچم ها و تصاویر رنگه در جاده ها می ریزند و آواز های نفرت ، انزجار و داد خواهی شان کلیه شهر ها و جهان را فرا میگیرد.
کشور های حامی افغانستان برای این که، حکومت دست نشانده شان از هم نپاشد و آب روی آتش خشم مردم ریخته باشند. با اظهار دلسوزی ،دلجویی وعده همکاری در دستگیری بنیاد گرایان می دهند. همین که خشم و عصبانیت مردم فرو کش کرد. نه حاکمی به وعده دستگیری عمل میکند و نه محکومی به پنجه قانون سپرده میشود.
ما شاهد هستیم که حاکمان کاخ ها بزودی فراموش کردند که فرخنده را ،در آن سوی ارگ چه فجیعانه و وحشیانه کشتند و به آتش کشیدند.
زیرا "جان ازجان جدا است."
در همچو فاجعه های غم انگیز ؛ درد  و مرگ را کی متحمل میشود؛ کی بدستان سیاه اندیشان تکه و پارچه میگردید و سر انجام کی نابود و به گورستان تحویل داده میشود... فرخنده ها ؟
فرخنده دوشیزه بود که در جمع 38 در صد زنان به این حکومت ناکاره، فاسد و بدنام رای داده بود.  شما بانوان هم برای بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی ، مشارکت سیاسی و... در پای صندوق های رای رفتید و رای خود را در صندوق ها انداختید. با تاسف فراوان حکومتِ بوجود آمد که خشت های نخستین آن با فریب ،تقلب و تخلف گسترده گذاشته شده بود. حکومتِ که،  با زنان برخوردهای سلیقه‌ای، بومی، قومی، تبعیض ‌آمیز دارد. اما با بنیاد گرایان سرِ سازش ومدارا .
یکی از سیاستِ‌ های عوام‌فریبانه حکومت نفاق ملی، تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در روز های نخست کاریش بود. با گذشت یک ونیم سال کوچکترین پیشرفتی در این زمینه بوجود نامده است.
اگر یک نگرگذرا به تاریخ بشری نماییم. دیده می شود که قرآن ، قوانین ، رهبری ، احکام و فرمان سنگسار و کشتن همیشه به دستان مرد های جاهل نوشته و درعمل اجرا شده است.چرا هیچ زن نتوانسته پیامبر باشد و چرا عدالت در میان انسانها به ویژه مردان و زنان یکسان نیست؟ چرا زنان جنس دوم نامگذاری شده و همیشه بخاطر زن بودن محکوم میشوند؟
زنان گرانقدر افغانستان، ما پس از این اسب های گاری چشم بسته نیستیم. می توانیم به چهار طرف خود خوب نگه کنیم و با احتیاط گام بر داریم، حق انتخاب لباس، حق انتخاب رشته تحصیلی،حق انتخاب همسر ،حق انتخاب شغل و پیشه مناسب را داشته باشیم. برای دفاع از حقوق انسانی زنان با
زنان و مردان آگاه جامعه مان یکجا شویم و در برابر بنیاد گرایان ، زن ستیزان برزمیم.
بیایید همه  تحت نام زن، دست بدست هم بدهیم و همه موانع و مشکلات که فرا روی ماست با یکپارچه گی و همدستی ،از سر راه خود بر داریم. با نهاد های حقوقی ،نه تنها در روز هشتم مارچ و یا هفته نخست ماه مارچ به فعالیت های خود به خاطر اعاده حقوق زن و مبارزه دربرابر خشونت علیه زنان  بپردازیم.بلکه درجریان سال و سال های عمر خود کار و تلاش پیگیر و مستمر را هرگزفراموش نه نماییم.
هر نوع نگاه تجاوزگرانه بر زن ؛ ستم بزرگ در برابر بشریت است ؛ چرا که زن مادر هر بشر و مادر همه بشریت است! 
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com