ariana

ariana

Saturday, March 5, 2016

زنان در هیچ جای افغانستان مصونیت ندارند

 شیرین نظیری
 از سال پار تا امسال،فصل های خونین وزجرآورِ، زنان افغانستان را به ماتم نشانید.ازچهارگوشۀ روستاها،شهر ها و آستان های کشور،
 
 آوای داد و فریاد زنان گوشهای آسمان را خراشید ،کوه ها را به صدا و گور ها را به لرزه در آورد. زیرا ...
در سر زمین با تمدن من و تو ،زنان جوان را به اتهام عشق و دوستی، فرار از خشونت های خانگی و اجتناب از ازدواج های اجباری، محکمه صحرایی نمودند و پس از حکم محکمه صحرایی، زنان بی دفاع را با سنگدلی تمام کشتند و سنگسار کردند.
در آستانه هشتم مارچ بار دیگر داستان تکان دهنده دختر جوانِ به نام رخشانه را بیاد می آورم و روی اعمال غیر انسانی گروه تبه کار و زن ستیر بنام ملا و طالب مکث می نمایم و اعمال وحشیانه آنها را به شدت نکوهش می کنم.
  رخشانه
۱۹ ساله و نامزد ۲۳ ساله او در تلاش ازدواج از خانه فرار نمودند. نامزد او به جرم این کارش تنها شلاق خورد .اما جزای رخشانه به جرم زن بودن خیلی سنگین بود . زیرا او  متهم به زنا بود. رخشانه را در منطقه ای به نام غلمین تا گلو در گودالی قرار دادند و سنگ بارانش کردند. صدای ناله و فریاد رخشانه تا آسمان ها بلند بود. اما گوش شنوایی نبود که آنرا بشنود و یا دست کم از سنگ زدن بپرهیزد. مردان خشمگین و مالک زیر ناف زنان افغانستان که بر او سنگ می زدند، پیهم تکرار می کردند، که کلمه ات را بخوان...
انسانیت از سال ها به اینسو در افغانستان به خاک سپرده شده و در زیر سنگ های تیکه داران دین مدفون گردیده است.
خاموشی دستگاه دولت در برابر این حوادث به مراتب بدتر از جنایتی است که طالبان در حق رخشانه انجام داده اند.
بانوان دلیر افغانستان! در هر کجایی که هستید به پا خیزید و از حقوق خود دفاع نمایید!
 
 
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com