ariana

ariana

Saturday, March 26, 2016

سالگرد مرگ فرخنده درسالن ژورنالست های مسکوتجلیل شد

عکاس ژرنالیست : رزما هوتکی
بتاریخ 23 مارچ کنفرانسی در مسکو تحت عنوان خشونت علیه زنان در یکی از سالون های تالار ژورنالیستان
 دایر گردید اشتراک کننده ها  از مسوولین و کارکنان دفتر مرکزی ملل متحد ژورنالیستها،مدافعان حقوق بشر ،وکیلان دفاع از حقوق زن، فهمنیستها نویسنده گان فلم و سینما تو گراف ، ریژسور ، هنرمندان سینمازن ، هم فلمبران ،و چند روز بعد فیستوال فلم های است در مورد زنان خشونتهاعلیه زنان و خشونت های خانگی و ریژسورهایشان هم زنان است میباشد دراین کنفرانس تمام حرف ها و مقاله هادرمورد خشونت  علیه زنان و خشونت خانگی بود اینجانب راضیه هوتکی رئیس شورای زنان افغان در فدراسیون روسیه نیز از جمله شرکت کننده گان بودم که بعداز خواندن مقاله ی در مورد خشونت علیه زنان وهم حادثه المناک فرخنده و سالگرد مرگش تقریبا نیم ساعت را برای شیندن مقاله و فلم ده دقیقه ی از تمام جریان حوادث قتل وی تهیه گردیده بود تماشا نمودند و به روح پاک اش درود فرستادند . همچنان مجله نادیه انجمن و اخبار اتحاد نشریه اتحادیه سراسری افغانها ی مقیم فدراسیون روسیه به اشتراک کننده گان کنفرانس توزیع گردید با وجود اینکه بزبان دری ،پشتو ویک صفحه  اخبار اتحاد بزیان روسی است اما با علاقمندی خاصی میگرفتند و ازصحفات آنرا دیدن میکردندو میگفتند چه یاد گاری خوبی از این کنفرانس .
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com