ariana

ariana

Saturday, February 27, 2016

نادیه انجمن یکی ازمشهورترین سراینده گان نسل جوان

شیرین نظیری
نادیه انجمن دخت منشی عبدالباقی درسال ۱۳۵۹خورشیدی دریک خانواده منوردرشهرهرات چشم برجهان هستی گشود.

این بانوی مستعد وتواناهنگامیکه پانزده سال داشت به سرودن چکامه آغاز کرد.
نادیه انجمن نخستین چکامه ی خود را زمانی سرود که، طالب هایی عقب گرا داخل شهرهرات شده واین شهرباستانی رااشغال وهرگونه فعالیت اجتماعی، فرهنگی،آموزشی وسیاسی زنان را ممنوع قرارداده بودند وبانوان را درپشت دیوارهای خانه اسیرو زندانی کردند.اودردوره عنفوان جوانی خود را درزیرسایه حاکمیت تندروهای طالب هاگذراند. درسال هایکه زنان بدون داشتن محرم،حق بیرون رفتن ازخانه را نداشتند.اودرخانه درس می خواند و درجلسات خصوصی و
مخفیانه ادبی شهرهرات شرکت می کرد.
با سقوط طالب هادرسال
۲۰۰۱، ترسایی نادیه انجمن هم به ادامه دانش آموختن، درِمکتب گشود وسپس وارد دانشگاه هرات شد ودردانشکده ادبیات به درس خواندن پرداخت.اوهمانند مکتب دردانشکده نیزدانش آموز ممتازوشایسته ماند. شماری ازشهادتنامه،‌ تقدیرنامه وتحسین نامه را چه ازاداره دانشگاه وچه ازانجمن ادبی هرات بدست آورده بود.
نادیه انجمن درخزان ۱۳۸۲خورشیدی با فرید مجید نیاکه دریکی ازدفترهای دانشگاه هرات به صفت کارمند ساده کارمی نمود؛ازدواج کرد. بدبختانه پس ازازدواجِ ناخواسته، بنا برجلوگیری همسرش ازشرکت درمجالس ادبی وچکامه خوانی که یکی ازخواست درونی اش بود،بدورنگه داشته شد.اززنده گی مشترک نادیه یک سال واندکی می گذشت که خشونت های خانوده گی هرروزنسبت به روزبیشترشدید ترگردیده تااینکه درزیرمشت و لگدهمسرش خرد وخمیرگشت و در ۱۵آبان/ عقرب سال ۱۳۸۴ خورشیدی گلویش ازآواماندودفترزنده گی اش برای ابد بسته شد.
فردای آن روزپیكر بی جان سراینده خوش قریحه و بااستعداد ادبیات معاصر پارسی دری، در جوار آرامگاه پیرهرات حضرت خواجه عبدالله انصاری درمیان نوحه و زاری هزاران تن از وابسته گان، دوستان،‌ جامعه فرهنگی وسایر شهروندان سوگوار وماتم زده رخ درنقاب خاك كشید.ازناديه انجمن،‌تنهابهرام سعید كودك
۵ ماهه یی باهوش وزیبا به یادگار ماند كه بیشتر ازجان دوستش می داشت.Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com