ariana

ariana

Monday, February 29, 2016

کبرا نورزایی نخستین وزیر زن

شیرین نظیری
کبرا نورزایی دخت بسم الله درسال" ۱۹۳۲- ۱۹۸۶ " ترسایی،دریک خانواده منورو روشنفکر،درشهرکابل

 به دنیاآمد.اوتحصیلات ابتدایی وثانوی رامؤفقانه درلیسه ملالی به پایان رسانید واز زمره نخستین فارغ التحصیلان این مکتب به شمارمی رفت. به ادامه آن، تحصیلات خود را دردانشکده ساینس نسوان پیشبرد.
کبرا نورزایی درسال ۱۹۵۱
ترسایی ،این دانشکده را به اتمام رسانید وبه اخذ دیپلوم آن نایل آمد. پس ازختم مؤفقانه تحصیل ،به سمت معاونه وسپس به حیث مدیره درلیسه ملالی به کار آغازو درهمان جاادامه داد. این زن تواناوبااستعدادمانند ستاره درفضای معارف، بویژه درقسمت تعلیم وتربیت نسوان درخشید.
کبرا نورزایی دسپلین آهنین ،جدیت به اجرای اموروکنترول همه جانبه ازچگونه گی پروگرام های درسی داشت. دریک مدت کم توانست باپشت کارخود کتابخانه مکتب راغنابخشیده، کتب و وسایل درسی را
تکمیل وجهت استفاده دانش آموزان وآموزگاران قراردهد.لابراتوارمکتب را باوسایل وسامان آلات پیشرفته ترمجهزسازد.او برای ارتقای سطح دانش آموزگاران ،سیمینارهای زیادی را دایرنمودوبرای تشویق دانش آموزان ممتاز وآموزگاران شیوه های خوبی را به کار بست.هردو دانش آموزگاران وآموزگاران را مورد تحسین وتقدیرقرارمی داد.              
کبرانورزایی درجریان سال های ۱۹۵۲تا۱۹۵۷
ترسایی، افزون برپست مدیریت درلیسه عالی ملالی،به سمت رییس
دردانشکده نسوان نیزایفای وظیفه نمود.
کبرا نورزایی درسال ۱۹۵۸
ترسایی جهت  ادامه تحصیلات عالی عازم دانشگاه سوربن پاریس گردید.
کبرا نورزایی پس ازختم تحصیلات عالی دوباره به وطن برگشت ودرجریان سال ۱۹۶۲ ترسایی به عنوان رییسه دانشکده تدبیرمنزل دردانشگاه کابل مقرروآغازبه کارکرد.           
یکی از وظایف حکومت وقت تدوین مسوده قانون اساسی جدیدبود که باتوظیف یک "کمسیون هفت نفری کارتسوید قانون اساسی بتاریخ ۲۸مارچ ۱۹۶۳
ترسایی آغازگردید ودراوایل سال ۱۹۶۴ ترسایی مسوده آن به کمسیون مشورتی متشکل از۲۳عضوجهت تدقیق سپرده شد.برای نخستین باردرتاریخ کشوردو زن افتخارعضویت این کمسیون را دریافت کرد.آنهاکبرانورزایی و معصومه عصمتی وردک بودند. تحول دیگردرحیات زنان،اشتراک چهار زن درلویه جرگه ۱۳۰۷« مطابق ۱۹۲۸» بود.که آنهاازجانب پادشاه به بحیث اعضای انتصابی معرفی گردیدند.این بانوان عبارت بودنداز:کبرانورزایی، معصومه عصمتی وردک ،رقیه حبیب وخدیجه احراری.این دومین باربودکه زنان درهمچومجلس بزرگ ملی اشتراک نموده بودند.
کبرا نورزایی ازسال ۱۹۶۵ تا۱۹۶۹
ترسایی، مدت چهارسال به عنوان وزیر صحیه ایفای وظیفه کرد.
به همین گونه نورزایی در دوره ریاست جمهوری سردار داوود در ۱۹۷۳
ترسایی باردیگر به عنوان رییس موسسه نسوان انتخاب شد."انجمن حمایت نسوان "عصرامانی یک گام دیگردررشد اجتماعی نسوان بود که به سرپرستی «افتخاری » قمرغازی واداره رقیه «عنایت سراج » اعتمادی وزینب عنایت سراج - یکی از پیشآهنگان نهضت زن آغازبه کارکرد.»
کبرا نورزایی درسال ۱۹۷۷ نماینده درلویه جرگه ازناحیه هفتم شهرکابل انتخاب شد ودرضمن به حیث عضولویه جرگه ۱۹۷۷برای تصویب قانون اساسی جدید ایفای وظیفه نمود.نخستین زن درتاریخ کشورکبرانورزایی است که نخست درکابینه محمد هاشم میوند وال نخست وزیر،از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۷ وهم چنان درکابینه یکم نور احمداعتمادی از۱۹۶۷ تا۱۹۶۹ مقام وزارت صحیه رابه عهده داشت. کبرانورزایی دارای خلق نیکو واوصاف خجسته بوده،هم چنان نویسنده ،ادیب، وخوش نویس بود. درنطق و بیان فصاحت کلام داشت. به علم وعالم احترام زیاد داشت و با عزت وحرمت دانشمندان را می ستود. این مقوله همیشه ورد زبانش بود:                  
"ملت زنده از زنده ها قدردانی به عمل می آورد وملت مرده از مرده ها."افغانستان را دوست داشت وخدمت به مردمش رافریضه خودمی دانست.درحفظ عزت زنانافغانستان سرسختانه می کوشیدومحتاطانه گام برمی داشت.      
تا به قشرنسوان کشورلغزش واشتباهی به میان نیاید که باعث آسیب به زنان کشور گردیده و مانع ورود آن ها در خدمات اجتماعی گردد.                     Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com