ariana

ariana

Tuesday, February 16, 2016

گوهرشاد بیگم خراسانی وزیر در دوره تیموریان

شیرین نظیری
ملکه گوهرشادبیگم درسال ۷۷۸ خورشیدی درهرات زاده شد.او,ازاشراف زنان خراسان بزرگ وازنامداران و سیاستمداران دوره تیموریان بود.

گوهرشاد همراه با برادرش امیر قره یوسف (۷۹ – ۸۰۲ خورشیدی در دربارتیموریان درهرات وزیربود. در آن زمان نقش مهمی درتاریخ اوایل دوره تیموری ایفا کرد.درتحت حمایت او،زبان پارسی دری وفرهنگ عالی آن به عنصراصلی دردربارتیموریان ارتقا یافت.او وهمسرش سلطان شاهرخ تیموری، نوعی رنسانس شرقی "تجدد درادبیات ویااحیاي ادبیات "راازمسیر حمایت بی‌دریغ خودازهنروجذب هنرمندان، معماران، فیلسوفان وشاعران به دربارخود به‌ وجود آوردند.عبدالرحمن جامی یکی ازمشهورترین هنرمندانی بود که تحت حمایت ایشان قرارگرفت.
گوهرشاد به تاریخ وادبیات دلچسپی فراوان داشت.
ازآثاروبناهای خیریه ‌یی که بوسیله گوهرشاد خاتون بناشد. مسجد ومدرسه گوهرشاد وخانقاه آن درشهرهرات افغانستان ومسجد گوهرشادمشهد درایران بیش ازهمه اهمیت دارند.درهردوشهربه نام گوهرشاد«مسجد گوهرشاد» موسوم ومشهورمی‌باشند. سر انجام درسال ۸۶۱ خورشیدی سلطان ابوسعید گورکانی فرزندمیرانشاه فرزند امیر تیمور،هرات را تصرف کرد. باوجودی که به عدل وخصایل پسندیده معروف بود.
ولی از نفوذ ملکه گوهرشاد دربین مردم که ازعزت واحترام خاصی برخورداربود.به هراس افتاد که مبادا
ملکه گوهر شادعلیه او،روزی توطئه کند.
بنابراین به روزنهم ماه مبارک رمضان سال ۸۶۱ فرمان، قتل گوهرشاد بیگم را نوشت واورا درباغ سفید که سرای  نشیمن اوبود شهید نمودند وپیکرگوهرشادبیگم را در مدرسه خودش برده درگنبدی که جهت دفن خود وفرزندان ساخته بود، دفن کردند.Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com