ariana

ariana

Friday, January 8, 2016

....زنی از پنجره های زخمی بغداد به حاکمیت مردان مقدس می نگرد

ارسالی: میم آریانا

دربیروت باران می بارد
وسنگ فرش های آنکاراخیس است
کودکی بر خیابان های گرسنه ی فلوجه

لبخندی فراموش شده را می فروشد
مردی در کوچه های خاکی کابل
به خاطره های کهنه اش عشق می ورزد
و ضربان قلبش را در سکوت دیوارها نهان می کند.
در بیروت باران می بارد
در بیروت باران می بارد
و منبرهای نینوا سنگسار دختری را جشن می گیرند
و زنی از پنجره های زخمی بغداد
به حاکمیت مردان مقدس می نگرد
و گونه هایش را با خون باکرگی اش سرخ می کنند
و مژه هایش را سر می برند
و واژه هایش را سر می برند
و گیسوانش را ممنوع.
در بیروت باران می بارد
در بیروت باران می بارد
آب جنازه ام را می گیرد
و دست هایم هنوز پیداست
شاید تارمویی از مرگ تو نیز بگذرد.
آه عشق من
بوی عراق گرفته ام
بوی اعدام «الحریه»*
بوی «انتفاضه»* گرفته ام
و زره پوشی از روی کودکان غزه ام می گذرد.
آه
آه عشق من
دست هایم دیگر توان ندارند
شاید موهای تو در این برهوت دنیا سوخته است
شاید همان زن پنجره های زخمی هستی
و من هنوز رازت را نفهمیده ام.
در بیروت باران می بارد
و دنیا را خدا گرفته است
نگاه کن عشق من:
از خرابه های تانزانیا
کودکی به مرگ ما می نگرد
و سرود خسته ی «کلیمانجارو» را می سراید.
نگاه کن عشق من
بوی کابل گرفته ایم
بوی عراق
بوی اعدام «الحریه».
" علی رسولی "
----------------------------------------------------
۱- الحریه: آزادی۲- انتفاضه: جنبش مقاومتی مردمی گسترده در مقابل اشغال‌گری و ظلم.
انتفاضه به‌ اصطلاح بر جنبش‌های مقاومتی مردم فلسطین در مقابل حکومت‌اسرائیل اطلاق داده شده است.
انتفاضه: خیزش
 
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com