ariana

ariana

Sunday, December 13, 2015

پنج زن در انتخابات عربستان سعودی پیروز شد

نتایج مقدماتی انتخابات شوراهای محلی در عربستان سعودی نشان می دهدکه تا کنون پنج زن توانسته است ،درانتخاباتی برنده شود
 که برای نخستین بار در تاریخ آن کشور زنان حق نامزد شدن و رای دادن در آن را داشتند.
چنین فکر می شود که شمار زیاد زنان نتوانند برندۀ کرسی های شوراهای محلی شوند، با اینحال اندکترین پیشرفت می تواند گام بزرگ برای زنانی باشد که پیش از این به کلی حق نامزد شدن را در انتخابات نداشتند.
اسامه البر، شهردار مکه روز یک شنبه به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت که سلما العطیبی در روستای مدرکه و لما السلیمان نامزد دیگر زن در شهر پرنفوس جده توانستند از این انتخابات پیروز به در آیند.
خبرگزاری دولتی سعودی از قول مقامهای کمیتۀ انتخابات آن کشور گزارش داد که سه زن دیگر، حنوف الحازمی، منا الامیری و فضیله العطاوی نیز در میان نامزدان برنده می باشند. قرار است نتایج نهایی انتخابات تا شام یک شنبه اعلان شود.
اکثر نامزدان زن با وعدۀ افزایش ساعات کار کودکاستانها برای مادران کارگر، ایجاد مراکز ورزشی و فعالیتهای فرهنگی برای جوانان، بهبود شاهراه ها، بهبود خدمات شهری از جمله جمع آوری زباله ها و سرسبزی بیشتر شهرها وارد کارزار انتخابات شده بودند.
حدود ۷۰۰۰ نامزد از جمله ۹۷۹ زن برای احراز ۲۱۰۰ کرسی شوراهای محلی در سرتاسر کشور رقابت می کنند. این شوراها یگانه نهاد دولتی است که از سوی شهروندان سعودی انتخاب می شود. در دو دور قبلی این انتخابات – ۲۰۰۵ و ۲۰۱۱- تنها مردان حق اشتراک و انتخاب را داشتند.
برای انتخابات روز گذشته در عربستان سعودی، بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار رای دهندۀ مرد و تنها ۱۳۰ هزار رای دهندۀ زن ثبت نام کرده بودند.
در جده که دومین شهر پرنفوس عربستان سعودی است، در بعضی خانواده ها سه نسل زنان برای رای دادن رفته بودند. نائله محمد نصیف ۹۴ ساله که با دختر و نواسۀ جوانش به رای دادن آمده بود، این انتخابات را آغازی برای تامین حقوق بیشتر زنان مانند رانندگی، انتخاب شوهر، سیر و سفر و تحصیلات عالی در عربستان سعودی خواند.
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com