ariana

ariana

Thursday, December 3, 2015

چهار صد پولیس زن پس از ختم دوره تحصیلی از ترکیه برگشتند

نزدیک به چهار صد پولیس زن بعد از یک دوره تحصیلی از ترکیه به افغانستان برگشتند.این وزارت بانشر خبرنامه گفته است که این زنان یک دوره آموزشی شش ماهه را در 
 در ترکیه سپری کرده اند.
سردار محمد کوهدامنی، معاون و سرپرست قوماندانی تعلیم و تربیه وزارت داخله هنگام نشست هواپیما حامل این افسران در میدان هوایی کابل از آنان استقبال کرده است.
گفته شده که تعداد این افسران به
۳۸۹ تن می رسد که همه ی شان  بانوان هستند.
در خبرنام
ۀ آمده که فراغت این تعداد پولیس زن برای رشد و پیشرفت اکادمیک پولیس درافغانستان مهم و ارزنده است.
مقامات وزارت داخله گفته اند که افسران تازه فارغ التحصیل شده در بخش های مختلف بعد از این انجام وظیفه خواهند کرد.
آقای کوهدامنی، فراغت این افسران را گام مهمی در جهت ارتقای ظرفیت نیروهای پولیس زن در افغانستان خوانده است.
 او تاکید کرده که حمایت از زنان در صفوف پولیس ملی و سهم آنان در تصمیم گیری های مهم از اولویت های کاری رهبری وزارت امورداخله به شمار می رود.
به گفته او، وزارت داخله متعهد است تا زمینه رشد زنان در صفوف پولیس ملی در کشور را بیشتر فراهم کند. تا کدرعلمی دربخش پولیس زن افزایش یابد
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com