ariana

ariana

Friday, November 6, 2015

سنگسار از نام تو

 
ا.پگاهی
سنگ سار از نام تو ، حکم قتال از نام تو  
قتل و مرگِ کودکِ کم سن و سال از نام تو

این گروه از نام تو اموال غارت می کنند...
در دکانِ دین با نامت تجارت می کنند
کاش از عرش ات دمی پایان شوی و بنگری
که ، چه کرده؟! گیتی ات ، طوفانِ افکارِ خری
تیغ بر دست و به لب نامِ تو ،...گردن می زنند
زیر چتر نام تو این ها جنایت می کنند
زیر باران های سنگ فریاد زن را مِشنوی؟!
میشنوی ....پس دست ظلم این جا چرا نه مِشکنی؟!
***
متحجران عصرند و عروسک های دشمن
و روان پریش های که نمی فهمند سخن
به فریب خلق گویند ز خدا و در حقیقت،
نه خدا شناس هستند و نه دوستدار میهن


Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com