ariana

ariana

Friday, September 11, 2015

عروس پس ازنکاح تیرباران شد

گزارش‌هاازآستان تخار می‌رسانند که یک مردعروسش را در روزعروسی تیرباران کرده‌است.این عروس درمنطقه دهن ذرۀتخارساعاتی پس ازمراسم نکاح کشته شده‌است.این دختر فریبا نام داشته و چاشت روز گذشته زمانی که پس از پایان مراسم عروس به خانه داماد برده شده، توسط همسرش تیرباران شده‌است.
مراسم عروسی چاشت دی‌روز صورت گرفته وعروس شام توسط شوهرش گلوله‌باران شده‌است.
فردی که عروسش را به قتل رسانیده پس از کشتن او فرار کرده‌است.
ریاست امور زنان ولایت تخار می‌گوید که این روی‌داد ناشی از خشونت‌های خانه‌واده‌گی بوده‌است. گفته‌های وجود دارد که فریبا خواهان عروسی با این مرد نبوده و به گونه اجباری به نکاح او در آورده شده‌است.
این در حالی‌ست که در چندماه گذشته چندین خانم در بخش‌های مختلف کشور به شیوه‌های مختلف کشته شده‌اند.
آگاهان سبب افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان را ناآگاهی و سطح پایین سوادمردم، متاثربودن از باورهای سنتی و برداشت و به کارگیری نادرست آموزه‌های دینی می‌دانند.
منبع خبرخامه پرس

 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com