ariana

ariana

Wednesday, September 2, 2015

دختران روسی مسافر ماه می شوند

یک گروه ازدختران درروسیه برای شرکت در برنامه های آماده گی اعزام به ماه وآموزش های تخصصی حضور در فضا،انتخاب شدند.
 

براساس برنامه پروژه انستیتوت مشکلات پزشکی بیولوژیکی آکادمی علوم روسیه، دوره های آموزشی 10 دختر با هدف نهایی اعزام به ماه آغاز شده است که در پایان دوره شش تن از آنان برای این سفر نادر انتخاب خواهند شد.
این گروه باید هشت روز در فضای ایزوله و مشابه پرواز فضایی در سفینه قرار گیرند تا بتوانند شرایط حضور در برنامه عملیاتی را از نظر مربیان کسب کنند.
یکی از اهداف اصلی این پروژه، تحقیق روی شرایط روانی ارگانیسم زن در مقابل ایزوله شدن در محیط فضا و بی وزنی اعلام شده است.
سخنگوی این انستیتو به خبرنگاران گفت: در طول هشت روز، این گروه وضعیت ایزوله، پرواز به ماه و بازگشت به زمین را در شرایط مشابه تمرین می کنند و همچنین باید دوره آزمایش تجهیزات علمی را سپری کنند تا در پرواز واقعی به ایستگاه بین المللی فضایی بتوانند از آن بهره بگیرند.
 
arica
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com