ariana

ariana

Wednesday, September 9, 2015

دختری پانزده ساله شکارشهوت پدرشد

  درولسوالی آقچه جوزجان مردی بصورت مکرر به دختر 15 ساله ای خود تجاوز کرده و این دختر 9 ماه از پدرش بارداراست
 
 
 

عبدالهادی رحمانی مدیر مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی امنیه جوزجان به روز 4 شنبه 5 سپتمبر گفت که این مرد براساس شکایت خانواده اش پیشتر بازداشت شده و در حبس بسر میبرد اما خانواده این مرد به تازگی این موضوع را افشا کرده و نگرانی کرده اند که در صورت رهایی او با خطر مرگ روبرو هستند.
مادر این دختر میگوید که شوهرش روز ها او را فریب داده و به بهانه های مختلف به بازار میفرستاده و دخترش را با لت و کوب و تهدید مرگ مجبور به کتمان این موضوع میکرده است.
 به گفته این زن روزی شوهرش در خانه نبوده و دخترش شکایت کرده که از سوی پدرش بر او تجاوز می شود و آنان این موضوع را به نیروهای امنیتی شکایت کرده و شوهرش بازداشت شد ه است.
مغفرت صمیمی مسوول سازمان حقوق بشر ولایت های جوزجان، سرپل و فاریاب میگوید چنین قضایایی بصورت عمومی پنهان باقی میماند و دلیل آن هم شرایط بد امنی و تهدید به مرگ قربانیان است.
او از حکومت میخواهد تا عاملان چنین جنایت ها را جدا مجازات کند تا برای سایر مجرمان پند شود. سال گذشته نیز پسرجوانی در جوزجان بر خواهرش تجاوزکرده بود که پس از شکایت قربانی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد و حالا در حبس بسر میبرد.
درسالروان حداقل 6 زن درنتیجه خشونت های خانوادگی در جوزجان به قتل رسیدند.
 
 Arica
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com