ariana

ariana

Saturday, August 8, 2015

ضد جنگ

، شعرضد جنگ ،ازکریمه شبرنگ
از هرچی خاموشی ست، می ترسم
از خاموشی شبانه کوچه ها

 
وقتی می فهمم
فردا وحشت می زاید
و آدم ها با گردن های دو کله
و دست های درازی که
تا ته زندگی همه
تاویرانی باور من می رسد
از خاموشی کودکی در گهواره می ترسم
وقتی هرصبح چشم می گشاید
تفنگی روی دیوار صبح بخیرش می گوید جای پدر
و چند سالی بعد
جمع و ضرب را از زبان مرمی یاد می گیرد
و تفریق را از جای خالی همصنفانش
که دیشب جسد شدند
از خیره شدن به ریش بلند مرد ها میترسم
وقتی میفهمم
فلسفه هر تارش دارهای دسته جمعی ست
از هرچی خاموشی ست می ترسم
از خاموشی خدا هم
که دست هیچ کودک یتیمی به گریبانش نمی رسد
ارسالی:میم آریانا.
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com