ariana

ariana

Sunday, August 23, 2015

یاد واره ها

عبدالوکیل کوچی
یادعشق جاودانی یاد باد    
 یاد گاری زند گانی یاد باد
 
 
 یاد اجداد ونیا کان  بزرگ  
 یاد عهد  با ستانی  یاد باد
 یاد ریکوید و اوستای کهن  
 یاد آثار و معانی  یاد باد
 یاد بخدی و بلند یهای او   
 یاد جمشید وکیانی یاد باد
 یاد بامي و خرآسان کبیر   
 افتخارات جهانی یاد باد
 یادیعقوب صفار وغزنوی   
 یاد غوري و سامانی یاد باد
 یاد مولا نای  بلخ  رودکی  
 ابن سینا و بیرونی  یاد باد
 یاد میرویس خو شال ختک
 یاد سید جمال افغانی یاد باد
یادغازی مسجدی و میربچه 
 یاد اکبر خان غازی یاد باد
 یاد استقلال و آزادیی خاک
 یاد دوران امانی یاد باد
 یاد جنبشهای پیشاهنگ ما 
 یاد رزم  و قهر مانی یاد باد
 کاین وطن قلب صفای آسیاست
 خاک شیران ،مهد پاک آریاست
 سنگر  بومسلم و آهنگر است
 خاک دشمن سوز و مردم پرور است
 هیچ دشمن را درینجا تاب نیست
 جز فرو رفتش درین گرداب نیست
 خود سوزند ، در آتش باروت شان
از همینجا میرود تابوت شان
 هست اینجا کشوری آزاد ه گان
 زنده با دا مردم افغانستان
 
 
 
 
 Avast logo
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com